Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Retningslinjekort Oversigt over retningslinjer Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger

Sammenfattende miljøredegørelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan 2013-2025 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til § 9 stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Den sammenfattende redegørelse skal redegøre for:

  • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
  • Hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning
  • Hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
  • Hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer
  • Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen
Miljøhensyn

Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet på baggrund af Udviklingstrategien. Se linket i højre side.

Det har været et tema i udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 2013-2025 at have særligt fokus på klimatilpasning og ny byudvikling i forbindelse med den kommende letbane. Disse to temaer har i høj grad medført en gennemtænkning af den miljømæssige betydning af kommuneplanens indhold. Ikke mindst betydningen for grundvandet. Det har gjort det muligt at integrere hensynet til miljøet på et meget tidligt tidspunkt i kommuneplanforslaget, og dermed har uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger kunnet reduceres.

Miljøvurderingens betydning for planen

I miljøvurderingen blev der miljøvurderet på en række emner ud fra parametrene biodiversitet, befolkning og sundhed, jord og vand, klima samt kulturarv og landskab.

Dette har medført, at de to emner sundhed og klima er vurderet som de væsentligste i forbindelse med kommuneplanlægningen. Det har været styrende for det planlæggende arbejde at styrke disse områder gennem bæredygtig og aktiverende planlægning.

Indsigelser

Der er ikke indkommet indsigelser til miljøvurderingen i høringsperioden.

Alternativer

Der har ikke været udarbejdet alternativer til kommuneplanen, da kommuneplanen er en overordnet strategisk plan for kommunens udvikling. I miljøvurderingen blev der opstillet 0-alternativer, som sammenlignet med kommuneplanens muligheder viste, at kommuneplanen giver en fornuftig og miljømæssig god udvikling af Glostrup Kommune.

Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger

Der er ikke udarbejdet et overvågningsprogram for kommuneplanen, da dette er en plan på et overordnet strategisk niveau. Opfølgningen vil i stedet ske ved udarbejdelse og administration af lokalplaner samt administration af sektorområderne, fx affald, miljø m.v.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner vil der som minimum ske en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejder vil der blive udarbejdet en VVM-screening.

Eksterne links