Kommuneplan 2013-2025

HR01

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte øst for Hvissinge mod Motorringvejen

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Grønt område, nyttehaver, afskærmningsbælte, volde, beplantning o.l.
Tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Udlæg til nyttehaver skal ske efter en samlet plan. Der må max opføres et skur på max 10 m² pr. have
Der må ikke opføres andre bygninger end tekniske anlæg, transformerstationer, regnvandsbassiner, olieudskillere o.l. Disse skal indpasses, så områdets karakter af afskærmningsbælte mod Motorringvejen fastholdes

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget