Kommuneplan 2013-2025

HO07

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område ved Byparkvej

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål: administration, kirke, børneinstitution, nyttehaver o.l. og boliger

Zone
Byzone

Max højde
14 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
50

bebygpct_del
70

Landskab
Der skal udlægges et 5 m bredt beplantnings- og afskærmningsbælte langs områdets vestlige skel

Notat
Der kan dog opføres et klokketårn på op til 20 m efter kommunalbestyrelsens skøn
Ny bebyggelse langs det vestlige skel må max være 2 etager
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget