Kommuneplan 2013-2025

HO02

Bestemmelser

Områdenavn
Omsorgscentret i Hvissinge

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sociale institutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: offentlig service, plejehjem, ældreboliger, dagcenter o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
40

Landskab
Der skal sikres arealer til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven

Notat
Ved varierende bygningshøjder skal den højeste del af bebyggelsen fortrinsvis placeres nærmest Bystien
Der skal sikres arealer til adgangsveje, vejforlægninger, stier og hastighedsdæmpende anlæg
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget