Kommuneplan 2013-2025

HO01

Bestemmelser

Områdenavn
Skovvangskolen i Hvissinge

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Uddannelsesinstitutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: undervisningsformål, skole, børneinstitution, idrætshal, bibliotek o.l.

Zone
Byzone

Max højde
14 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
40

Landskab
Der skal sikres arealer til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven

Notat
Bebyggelse mod Vestskoven må dog højst opføres med 2 etager med udnyttet tagetage
Der skal sikres arealer til adgangsveje, vejforlægninger, stier og hastighedsdæmpende
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget