Kommuneplan 2013-2025

HE05

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hvissingevej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Industri- og håndværks-, service- og lagervirksomhed svarende til miljøklasse 1-3 i Miljøhåndbogen

Zone
Byzone

Max højde
18 m

Notat
Der skal fastlægges bestemmelser, der sikre en hensigtsmæssig trafiksikker adgang for tung trafik til området
Det bebyggede grundareal må ikke overstige 50% af grundens samlede areal
Skorstene er undtaget fra max. højde
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

BEBYGPCTAR
50

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget