Kommuneplan 2013-2025

HE04

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Essedal

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Industri- og håndværksvirksomhed samt servicevirksomhed som svarer til miljøklasse 1-3 i Miljøhåndbogen
Kontor og administration må etableres i tilknytning til øvrige formål dog maksimalt 1.500 m² pr samlede faste ejendom.

Zone
Byzone

Max højde
11 m

Notat
Der skal fastlægges byggelinjer, der sikrer at ny bebyggelse generer naboområderne mindst muligt
Der skal fastlægges bestemmelser, der sikrer en hensigtsmæssig trafiksikker adgang for tung trafik til området
Det bebyggede grundareal må ikke overstige 50% af grundens samlede areal
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

BEBYGPCTAR
50

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget