Kommuneplan 2013-2025

HB18

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde i Hvissinge Øst

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Offentlige formål: kollektive anlæg fx børneinstitutioner, beboerlokaler, institutioner o.l., såfremt områdets karakter af boligområde ikke ændres

Zone
Byzone

Bebyggelsesprocent
50

Landskab
Der skal sikres arealer til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven
I de grønne områder kan der harmonisk og landskabeligt indpasses aktiviteter under hensyntagen til de omkringliggende boligområder

Notat
Der skal sikres arealer til adgangsveje, vejforlægninger, stier og hastighedsdæmpende anlæg
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget