Kommuneplan 2013-2025

GE21

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde mellem Sydvestvej og jernbanen ved Søndre Ringvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor, administration, serviceerhverv som café og restaurantvirksomhed o.l.
Offentlige formål: kultur- og fritidsaktiviteter, vandrehjem o.l.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max højde
17 m

Max. antal etager
5 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget