Kommuneplan 2013-2025

GE20

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Sydvestvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Detailhandel: Der kan nyopføres eller nyindrettes 6.000 m² detailhandel til butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper
Den enkelte butik med særligt pladskrævende varegrupper må ikke overstige 6.000 m²
Der må dog planlægges for én butik til særligt pladskrævende varegrupper indenfor rammeområde GE19 og GE20 samlet set med en maksimal størrelse på indtil 22.000 m²
Kontor og service: Der kan opføres 2.000 m² bebyggelse til selvstændige kontorerhverv i området. Herudover kan der etableres kontorfunktioner/administration i tilknytning til områdets øvrige erhvervsformål. Kontorbebyggelse indenfor den enkelte faste ejendom må dog ikke overstige 1.500 m²
Der må ikke etableres boliger i området

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
80

Notat
Der skal fastlægges zoner til henholdsvis erhverv i miljøklasse 1, og miljøklasse 1-2
Hensynet til boligområdet langs Emilsvej skal sikres ved fastsættelse af bestemmelser for placering og særligt højden af bebyggelse i de østlige dele af rammeområdet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget