Kommuneplan 2013-2025

GE18

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde syd for Hovedvejen mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen til Albertslund

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper samt erhverv i miljøklasse 1 og 2
Der kan nyopføres eller nyindrettes 5.500 m² detailhandel til butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper
Den enkelte butik med særligt pladskrævende varegrupper må ikke overstige 3.000 m². Der må ikke etableres boliger i området.

Zone
Byzone

Max højde
16 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
60

Notat
Der skal fastlægges zoner til henholdsvis erhverv i miljøklasse 1, og miljøklasse 1-2.
Der må først lokalplanlægges for yderligere udbygning, når det kan eftervises at der er tilstrækkelig kapacitet i krydset Hovedvejen/Tjalfesvej

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget