Kommuneplan 2013-2025

GE06

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde mellem Sydvestvej og jernbanen ved Eriksvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor, industri-, værksteds- samt anden produktionsvirksomhed i miljøklasse 1-3
Der kan opføres 5.000 m² bebyggelse til selvstændige kontorerhverv i området. Herudover kan der etableres kontorfunktioner/administration i tilknytning til områdets øvrige erhvervsformål
Kontorbebyggelse indenfor den enkelte faste ejendom må ikke overstige 1.500 m²

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Bebyggelsesprocent
80

Landskab
Der skal udarbejdes beplantningsplaner for hver enkelt ejendom samt for Sydvestvej

Notat
Hensynet til boligområdet langs Emilsvej skal sikres ved fastsættelse af bestemmelser for placering og særligt højden af bebyggelse i de østlige dele af rammeområdet
Der skal fastlægges zoner til henholdsvis erhverv i miljøklasse 1, miljøklasse 1-2 og miljøklasse 1-3

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget