Kommuneplan 2013-2025

GE04

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Tavleholmsvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: service, administration, kontor, butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper samt uddannelsesformål knyttet til områdets erhvervsliv

Zone
Byzone

Max. antal etager
5 etager

Bebyggelsesprocent
150

Notat
Ny bebyggelse langs Hovedvejen skal opføres i min. 3 etager og max 5 etager
Øvrig bebyggelse må opføres i op til 3 etager
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget