Kommuneplan 2013-2025

GC22

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde langs Mjølnersvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: udvalgsvarebutikker, kontor, serviceerhverv som café og restaurationsvirksomhed, boliger, erhverv i miljøklasse 1, parkering o.l.
Der kan nyopføres eller nyindrettes 2.500 m² detailhandel til udvalgsvarebutikker
Udvalgsvarebutikker må max. være på 2.000 m²
Kontor og service: Der kan opføres 5.000 m² bebyggelse til selvstændige kontorerhverv i området
Herudover kan der etableres kontorfunktioner/administration i tilknytning til områdets øvrige erhvervsformål
Kontorbebyggelse indenfor den enkelte faste ejendom må dog ikke overstige 1.500 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
6 etager

Bebyggelsesprocent
60

Notat
Anden anvendelse end bolig dog max. 4 etager
Der skal fastlægges byggelinier mod Mjølnersvej
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget