Kommuneplan 2013-2025

GC21

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde mellem Hovedvejen, Tjalfesvej og Mjølnersvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: udvalgsvarebutikker, serviceerhverv som café og restaurationsvirksomhed, erhverv i miljøklasse 1, boliger, offentlig service o.l.
Der kan nyopføres eller nyindrettes 2.000 m² detailhandel til udvalgsvarebutikker
Der kan nyopføres eller nyindrettes 10.000 m² detailhandel til butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2.000 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
6 etager

Bebyggelsesprocent
140

Notat
Anden anvendelse end bolig dog max. 4 etager
Der skal fastlægges byggelinjer mod Hovedvejen samt mod vejene Tjalfesvej og Mjølnersvej
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget