Kommuneplan 2013-2025

GC18

Bestemmelser

Områdenavn
Center- og boligområde mellem Østbrovej og Glosemosevej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt boliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner
Dagligvarebutikker må ikke overstige 600 m², placering af butikker skal ske i en lokalplan
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m², placering af butikker skal ske i en lokalplan

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Områdets helhedspræg skal bevares
Hegning skal ske som levende hegn eller som tremmestakit med lodrette staver, hvidmalet og i en højde af max 1,10 m
Facader mod vej må ikke ændres, undtagen ved ændringer, der tilbagefører huset til det oprindelige udseende
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget