Kommuneplan 2013-2025

GC17

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervs- og centerområde omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: kontor, servicevirksomheder og detailhandel
Der kan nyopføres eller nyindrettes 2.000 m² til detailhandel
Udvalgsvarebutikker må ikke må ikke overstige 2.000 m²
Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området
Der kan ikke etableres boliger indenfor området

Zone
Byzone

Max. antal etager
5 etager

Bebyggelsesprocent
150

Notat
Ny bebyggelse langs Hovedvejen skal opføres i min. 3 etager og max. 5 etager. Øvrig bebyggelse må opføres i op til 3 etager
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget