Kommuneplan 2013-2025

GC16

Bestemmelser

Områdenavn
Lokalcenter og etageboligområde ved Sportsvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Lokalcenter: dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt boliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner, boliger for ældre, varmecentral o.l.
Erhverv der kan indpasses i området uden genevirkninger
Lokalcenteret må ikke overstige 1500 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
55

Notat
Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet planlægning hæves til 70 for rammeområde GC16 og GB7
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget