Kommuneplan 2013-2025

GC15

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde på den nordlige side af Hovedvejen øst for Springholm

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: kontor, kundeorienterede serviceerhverv, og erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger, boliger samt detailhandel
Kollektive anlæg fx ældreboliger o.l.
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.000 m²

Zone
Byzone

Max højde
14 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Nyt erhvervsbyggeri skal hovedsagligt placeres ud mod Hovedvejen, sådan at områdets boliger skærmes bedst muligt mod støjgener
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget