Kommuneplan 2013-2025

GC14

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde syd for banen ved Tunnelvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv samt boliger
Offentlige formål: administration, institutioner, parkering
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde
Der kan nyopføres eller nyindrettes 250 m² til detailhandel
Dagligvarebutikker må ikke overstige 250 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Bebyggelsesproceten kan hæves til 160, hvis der etableres parkering i kælder
Enkelte bygningsdele mod jernbanen og Østbrovej kan opføres i 6 etager
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget