Kommuneplan 2013-2025

GC13

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde ved Banegårdsvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kontor og kundeorienterede serviceerhverv
Offentlige formål: service, undervisning, administration og parkering
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde
Dagligvarebutikker må ikke overstige 3.000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.500 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
6 etager

Bebyggelsesprocent
300

Notat
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget