Kommuneplan 2013-2025

GC11

Bestemmelser

Områdenavn
Nyvej/Sydvestvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: liberalt erhverv, boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker og kundeorienterede serviceerhverv
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 160, hvis der etableres parkering i kælder
Mod Sydvestvej kan bebyggelsen opføres i 4 etager
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget