Kommuneplan 2013-2025

GC10

Bestemmelser

Områdenavn
Glostrup Bymidte langs Jernbanevej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: liberalt erhverv, boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker og kundeorientede serviceerhverv som læger, klinikker o.l. i stueetagen
Dagligvarebutikker må ikke overstige 600 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
80

Notat
Bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse
Husdybden må ikke være større end 8,5 meter
Områdets helhedspræg skal bevares
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget