Kommuneplan 2013-2025

GC09

Bestemmelser

Områdenavn
Blandet bolig- og erhvervsområde syd for banen ved Tunnelvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: kontor, liberalt erhverv, boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker o.l.
Offentlige formål: institutioner, parkering o.l.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde
Der kan nyindrettes 600 m² til detailhandel
Dagligvarebutikker må ikke overstige 600 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

bebygpct_del
60

Notat
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget