Kommuneplan 2013-2025

GC07

Bestemmelser

Områdenavn
Rangerarealet m.m.

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: kontor, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, udstillingsvirksomhed, detailhandel, bolig, og produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1 samt grønt område - offentlig park
Der kan i området etableres kontorer over 1500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde.
Der kan samlet for GC06, GC07 og GC08 nyopføres eller nyindrettes 2.000 m² til detailhandel
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
6 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 220, hvis hele parkeringsbehovet etableres i kælder eller parkeringshus
Der kan opføres en enkelt bygning ved Godsbanevejs ende ud mod jernbanen i op til 12 etager med en max. højde på 40 meter
Der kan opføres bebyggelse hen over jernbanen, forudsat at bebyggelsen udformes på en sådan måde, at der sikres offentlig adgang gennem bebyggelsen, så adgangsforholdene til Kirkebjerg fra Glostrup Center forbedres. Alternativt kan der etableres en separat gangbro
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget