Kommuneplan 2013-2025

GC06

Bestemmelser

Områdenavn
Det gamle pakhus m.v.

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: kontor, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, udstillingsvirksomhed, detailhandel, bolig, og produktions- og servicevirksomhed i miljøklasse 1 samt grønt område - offentlig park
Der kan i området etableres kontorer over 1500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde
Der kan samlet for GC06, GC07 og GC08 nyindrettes eller nyopføres 2.000 m² til detailhandel
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
6 etager

Bebyggelsesprocent
75

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 160 såfremt der etableres en park i rammeområdets sydlige del, og yderligere til 210, hvis hele parkeringsbehovet etableres i kælder eller parkeringshus
Det eksisterende pakhus må ikke rives ned, og facadeændringer skal respektere det eksisterende hus materiale og facadeudtryk
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget