Kommuneplan 2013-2025

GC05

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde ved stationen

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: kontor, liberalt erhverv, kundeorienteret serviceerhverv såsom hotel, restaurant o.l.
Offentlige formål: institutioner, undervisning, bibliotek, cykelparkering, offentlig service som busterminal, station, o.l.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde
Der kan nyopføres eller nyindrettes 3.000 m² detailhandel
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1.000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.000 m²
Der må ikke etableres boliger indenfor området

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
200

Notat
Enkelte bygninger kan opføres i 6 etager, hvis det efter en samlet arkitektonisk vurdering kan indpasses i området
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget