Kommuneplan 2013-2025

GC04

Bestemmelser

Områdenavn
Glostrup Storcenter

Generel anvendelse
Centerområde

Specifik anvendelse
Bycenter

Områdets anvendelse
Centerformål: dagligvare- og udvalgsvarebutikker, administration, kundeorienteret serviceerhverv som klinikker o.l.
Der kan nyopføres eller nyindrettes 3000 m² til detailhandel
Dagligvarebutikker må ikke overstige 3500 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2000 m²
Boliger

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
225

Notat
Enkelte bygninger kan opføres i 6 etager, hvis det efter en samlet arkitektonisk vurdering kan indpasses
Udbygningen af centret skal ske efter en samlet plan
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget