Kommuneplan 2013-2025

GC03

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde ved Solvej og Nyvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Boliger
Centerformål: dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kontor, kundeorienterede serviceerhverv som klinikker, café og restaurationsvirksomhed samt øvrige erhverv i miljøklasse 1
Dagligvarebutikker må ikke overstige 2000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m²

Zone
Byzone

Max højde
16 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
160

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 250, hvis der etableres parkering i kælder
I eksisterende lokalplan for hele eller dele af rammeområdet er der mulighed for detailhandel. Såfremt hele eller dele af udlægget til detailhandel ikke er udnyttet, når der udarbejdes en ny lokalplan for området, kan de ikke udnyttede kvadratmeter tillæges nyudlægget
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget