Kommuneplan 2013-2025

GC01

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde ved Hovedvejen

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Boliger
Centerformål: dagligvare- og udvalgsvarebutikker
Erhvervsformål: liberalt erhverv
Dagligvarebutikker må ikke overstige 3000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1500 m²

Zone
Byzone

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget