Kommuneplan 2013-2025

ET01

Bestemmelser

Områdenavn
Vestforbrændingen

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Specifik anvendelse
Tekniske anlæg

Områdets anvendelse
Fælleskommunalt forbrændingsanlæg o.l.

Zone
Byzone

Max højde
25

Bebyggelsesprocent
100

Landskab
Arealerne nærmest Ejby Mose og Harrestrup Å skal anlægges og vedligeholdes som park. Der kan her etableres et voldanlæg, der synsmæssigt afskærmer forbrændingsanlæget i forhold til omgivelserne

Notat
En 1/4 af grunden må bebygges
Der må opføres 5m²/m² grundareal, idet rumfanget beregnes af hele den del af bygningerne, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene mv.
Siloer og lignende tekniske anlæg kan opføres i max. 40 m
Skorstene i max. 150 m
Arealerne nærmest Ejby Mose og Harrestrup Å skal gøres offentligt tilgængelige
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget