Kommuneplan 2013-2025

EO03

Bestemmelser

Områdenavn
Område vest for Ejby Landsby til offentlige formål

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Uddannelsesinstitutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: børneinstitution, fritidsklub og mødevirksomhed eller andet offentligt formål som naturligt kan indpasses i området
Der gives mulighed for et mindre dyrehold indenfor området af heste, ponyer, geder, kaniner m.v. i et omfang, der ikke giver gener for omgivelserne. Opbevaring og udbringning af gødning skal ske i henhold til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse
Grundet det lille jordtilligende skal der i henhold til lovgivningen indgås skriftlig 5 årig aftale om bortkørsel af gødning, såfremt antallet af dyrenheder (DE) overstiger arealkravet for husdyrhold

Zone
Landzone

Notat
Ejendommen kan ikke bebygges yderligere
Det eksisterende gårdanlæg og karakteristiske træer skal bevares
Parkering skal finde sted indenfor ejendommens område
Friarealers benyttelse og hegning af området skal tilpasses omgivelserne og udformes på en harmonisk måde
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget