Kommuneplan 2013-2025

EE08

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Ejby Industrivej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: virksomheder i miljøklasse 1-3, inkl. lager
Detailhandel: Butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, dog ikke møbler, med tilhørende faciliteter som lager, administration, café eller cafeteria
Der kan nyopføres eller ny indrettes 4.000 m² detailhandel til butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper, udover ikke anvendt udlæg i eksisterende lokalplan
Det samlede detailhandelsareal for den enkelte butik må max. udgøre 3.000 m²

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget