Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Klimatilpasningsplan Klimatilpasning Klimasikring Målsætninger Oversvømmelserne Samfundsskade Prioritering af indsatsen Den offentlige indsats - kloakken Den offentlige indsats - parker, veje og vandløb De enkelte matrikler Klimapolitik Forurening Grundvandsinteresser Større tekniske anlæg Vandløb Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Klimasikring

Når nedbørsmængden er så voldsom, at den overstiger kapaciteten i en klimatilpasset kloak, og der ikke længere er nogen steder at gøre af vandet, vil der optræde oversvømmelser. Derfor er det nødvendigt også at sikre ejendom og overflader. Denne tilgang kaldes klimasikring.

Klimasikring består i at indrette terræn og bebyggelse, så skader og gener fra ekstrem nedbør, der ligger ud over serviceniveauet, i videst mulige omfang forebygges. I udgangspunktet drejer det sig om at lede vandet væk fra sårbare områder samt at indrette huse, infrastruktur og installationer, så risikoen for skader minimeres. Niveauet for sikring vil afhænge af de konkrete muligheder og udfordringer i det enkelte område. Sikring af bygninger (herunder kældre) og installationer er den enkelte ejers eget ansvar.

Herudover vil der være behov for en beredskabsindsats ved oversvømmelser. Beredskabet bliver afdækket i den kommende beredskabsplan.