Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Indkomne høringssvar

Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #109


Fornavn: Lene
Efternavn: Abro
Adresse: Mosetoften 7
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: leneabro@gmail.com
Kommentarer: 15.11.14 Vedr. høring plan for Ejby industriområde. Intentionerne i de nye planer om at gøre området mindre forurenende, mere sammenhængende er der vist ingen, der kan opponere imod. Men at udlægge nogle af områderne til at kunne bebygges i max. henh.v. 5 eller 7 etager strider imod områdets karakter, som en pendant til Ejby parcelhusområde på den anden side af ringvejen. Jeg forstår godt, at kommunen mangler udvidelsesmuligheder og at letbane underlaget kræver flere arbejdspladser. Og hvor kompromiset skal ligge, kan altid diskuteres. Kommunen ser åbenbart mest på de økonomiske aspekter og bøjer sig derfor for bygherrers ønsker om at bygge i højden. Men jeg må opponere mod denne strategi, da jeg mener, at områdets herlighedsværdi bliver stærkt devalueret med denne voldsomt urbane strategi. Når dertil kommer, at der ikke foreligger noget krav til arkitektur, risikerer vi, at det bliver byggeri uden atmosfære – som det ses adskillige steder f.eks. langs ringvejen ved Herlev. Atmosfæren handler om den følelse, byggeriet giver beskueren i krop og sind. Det er en samling af alle byggeriets faktorer, såsom funktion, placering, størrelse, proportioner, lys-skyggevirkning, materialer, farver, udenoms arealer m.m. Og uden kommunale krav eller retningslinjer risikerer vi mere trøstesløs industriarkitektur. 5 og 7 etagers bygninger er ikke til at overse, kan ikke drukne i mængden. Derfor er jeg imod plan EE01, EE04, EE09, EE10, EC02, da der ikke foreligger nogle specifikke krav til evt. bygherrer om udformningen. Tidens trend om at bygge i højden giver penge i kassen men ikke trivsel. Og det er dyrt på længere sigt.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #108


Fornavn: Lene
Efternavn: Abro
Adresse: Mosetoften 7
Postnummer: 2600
By: Ejby
E-mail: leneabro@gmail.com
Kommentarer: fil vedhæftet


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #107


Fornavn: Christian
Efternavn: Nissen
Adresse: Linde Alle 1
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: cfn@cfnpeople.com
Kommentarer: Vi gør indsigelser mod at Kirkebjerg Allé 4 og 6 skal indgå i ramme GB18. De to grunde bør indgå i ramme GB17, således at området udgør en helhed, og der hverken tillades institutioner og butikker på de to grunde. Vi har på Linde Allé i 10 år forsøgt at råbe kommunen op i forhold til bebyggelsen på hjørnet af Stationsparken og Kirkebjerg Allé, der efter nedlæggelsen af parkeringspladsen har ført til parkeringskaos på Linde Allé og efterladt os med et højhus midt i et villakvarter. Vi ønsker ikke, at problemet nu også flytter over på den anden side af Kirkebjerg Allé. Kirkebjerg Allé 4 og 6 bør derfor enten bebygges med villaer i samme stil som resten af kvarteret eller henligge som grønt område. Det opnås ved at flytte matriklerne fra GB18 til BG17.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #106


Fornavn: Peter
Efternavn: Molnit
Adresse: Ejbydalsvej 27
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: peter@molnit.info
Kommentarer: Jeg mener det er en god plan kommunalbestyrelsen har sendt i høring. Mine indvendinger går på den maksimal byggehøjde på arealet imellem Ringvejen og Ejby Mosevej. På arealet langs Ringvejen foreslår jeg max. 3 etager, i det midterste område max 2 ½ etage og langs Ejby Mosevej max 1 ½ etage. Jeg foreslår også, at planen og kommende byggerier udformes, så trafikken på Ejby Mosevej ikke forøges.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #105


Fornavn: Jan
Efternavn: Serholt
Adresse: Brandsbjergvej 135
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jytte.serholt@gmail.com
Kommentarer: Forslag EE01-EE04. Den øgede traffik belastning vil give gener for Ejbyområdet, også set i sammenhæng med færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, hvor afkørsel 1 Ejby til Ring 3 allerede er hårdt belasted om morgenen. Det eksisterende grønne bælte langs Ring 3 skal bevares, f.eks bagsiden af Dalls Bolighus containerplads er ikke kønt at se på. Forslag EC02. Grundlaget for et lokalt center er ikke tilstede, og vi ønsker bestemt ikke et tomt center som det skete ved udbygning af Glostrup centret. Etagebyggeriet høre ikke hjemme i et område med lav villabebyggelse. Forslag EB11. Det påtængte byggeri på op til 5 etager opfatter jeg som en provokation, idet forslaget blev forkastet sidste gang det blev fremsat, på grund af massive protester. Jeg kan gå med til 1½ plans rækkehuse, som allerede er opført i området. Forslag


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #104


Fornavn: Carsten
Efternavn: Strømsvik
Adresse: Ydergrænsen 30
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: frede235@gmail.com
Kommentarer: Jeg er blevet bekendt med ændringsforslag EB11 og EC02 til kommuneplan 2013-2025 og vil bestemt modsige mig disse forslag. Jeg mener ikke at vi skal have etage ejendomme i Ejby. Endsige socialt boligbyggeri eller lignende. Det vil ikke forskønne det eksisterende parcelhuskvarter og jeg mener ikke det er i tråd med den eksisterende byggestil. Jeg mener det må være muligt at etablere flere boliger og tiltrække flere borgere i Ejby, uden at ændre på de eksisterende regler for byggehøjde og altså indenfor de eksisterende rammer.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #103


Fornavn: Bo
Efternavn: Harvits
Adresse: Ejbydalsvej 252
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Jbharvits@mail.dk
Kommentarer: Generelt er jeg tilfreds med at der kommer en letbane på ring 3. Yderligere er jeg tilfreds med at de tomme arealer ved ring 3 udnyttes. Jeg ved at der foreligger nuværende plan for at der må bygges på op til 2,5 etage på arealet, hvilket er tilfredsstillende. Nuværende forslag med op til 5 etager mener jeg er uforsvarligt for området. Hvis de 5 etager er påtænkt at være ejerlejligheder, tror at de bliver svære at sælge og hvis de er lejelejligheder så er min frygt at det bliver en stationsghetto midt i Glostrups grønne kile. Derfor er jeg imod det fremlagte forslag. Og støtter den eksisterende lokalplan.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #102


Fornavn: Jørgen
Efternavn: Kristensen
Adresse: Ejbydalsvej 166
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: joergen.kristensen@mail.dk
Kommentarer: Vi må på det kraftigste protestere over planerne EB10,EB11 og EC02. Opførelse af byggeri i 20M''s højde vil ændre hele områdets karakter. Området vest for Ndr.Ringvej bør bibeholdes som villa/rækkehusbebyggelse på max.2 etager og max.6 m højde. Bebyggelse op til 20m bør foregå i Ejby Industrikvarter eller det centrale Glostrup. Hvis Ejby''s karakter ændres radikalt vil det betyde faldende huspriser, store gener for de beboere på Ejby Mosevej med "overvågning" og en kraftig forøgelse af trafikken i Ejby, som i forvejen er kraftigt belastet. Med venlig hilsen Bente og Jørgen Kristensen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #101


Fornavn: Viola & Erik
Efternavn: Kluge
Adresse: Ejby Mosevej 9
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: erik@kluge.dk
Kommentarer: Et totalt uoverskueligt forslag på 258 sider, som vel ingen kan tage stilling til i detaljer. Dog, dette Manhattan byggeri på optil 5 etager, er efter vor mening fuldstændigt uacceptabelt, derfor protesterer vi meget kraftigt mod denne ødelæggelse af Ejby Landsby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #100


Fornavn: Kirsten
Efternavn: Brunsgaard
Adresse: Bjergbakkevej 200
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: kkbrunsgaard@gmail.com
Kommentarer: Det er ikke mindre end en katastrofe for Ejbys borgere, hvis kommuneplanen for området mellem Ejbymosevej og Ring 3 gennemføres. Hvorfor har vi mon valgt at bo i Ejby og ikke i Glostrup? Det har vi, fordi Ejby er et villa-kvarter og er bygget op omkring den gamle landsby. Og den idyl ønsker vi under ingen omstændigheder ødelagt af højhusbyggeri. Det vil fuldstændig ødelægge helhedsindtrykket af vores by. Byg gerne villaer/rækkehuse i 1 eller 2 etager, men det er vigtigt, at vi bibeholder det eksisterende landsbyudtryk.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #99


Fornavn: Ethly & Poul Erik
Efternavn: Pedersen
Adresse: Brandsbjergvej 117
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: pep@ai.dk
Kommentarer: Kommentarer: Undertegnede beboere i Ejby, Brandsbjergvej 117, Ejby, 2600 Glostrup, Ethly & Poul Erik Pedersen indgiver hermed vores protest mod forslag til Kommuneplan 2013-2025, Planerne EB 10, EB 11 og EC 02, der giver mulighed for byggeri i 5 etager med en max. højde af 20 meter og med en udnyttelsesgrad på 90%. Indsigelsen går på den foreslåede højde, antal etager og udnyttelsesgrad, der vil medføre en fordobling af antallet af beboere i Ejby på et meget begrænset areal. Det vil medføre uacceptable gener for beboere langs Ejbymosevej, med indblik i samtlige haver og huse, skygge-virkninger, vindtunnelproblemer og øgede støjproblemer. Samtidig vil et stationsbyggeri ved indkørselen til Ejbydalsvej fra Nordre Ringvej, give risiko for endnu flere trafikproblemer og væsentlige støjproblemer på alle tider af døgnet. Denne kommuneplan, vil ændre den karakter af eenfamilie-husområde og rester af landsbymiljø der findes i Ejby, et miljø som beboerne bevidst har søgt til og som ønskes bevaret i sin nuværende form. En positiv alternativ bebyggelsesmulighed for området kunne være seniorboliger, bofællesskaber for ældre etc., så de borgere i Ejby, der ønsker at afhænde deres huse, men ønsker at forblive i området får mulighed for det, hvormed Ejby kan vedblive at være et attraktivt levende boligområde, for såvel ældre som yngre beboere med børn. Hermed indgiver vi vores protest. Ethly & Poul Erik Pedersen Brandsbjergvej 117, Ejby 2600 Glostrup


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #98


Fornavn: Susan
Efternavn: Petersen
Adresse: Ejby Torvevej 22
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: susanpetersen112@msn.com
Kommentarer: På vejne af andelsboligforeningen ''Gadekæret'', Ejby Mosevej 2-20 samt Ejby Torvevej 22 vil jeg hermed tilkendegive vores misbilligelse af kommunens planer EB11 og EC02 om etagebyggeri i Ejby. Etagebyggeri stemmer på ingen måde overens med områdets karakter og det er da i hvert fald heller ikke, at fastholde husenes proportioner og indbyrdes beliggenhed, som ellers efter samme kommuneplan skal holdes i hævd. Det forventes ikke at give kapacitetsproblemer på det lokale vejnet, skrives der i planen. Det kommer ingen steder at passe. Ejby Mosevej er allerede meget belastet af trafik. På trods af de fartdæmpende foranstaltninger ræses der ustandselig afsted. Selv Ejbytoften og Ejby Torvevej (hvor børn fra skole og daginstitutioner færdes) belastes af tung trafik når lastvognene ikke kan komme under broen ved købmanden. Meget trafik er desværre også lig med meget støj. Så beboerne omkring de nævnte veje er altså også allerede belastede af støj. Jeg tror desværre slet ikke at den kommende letbane vil afhjælpe dette. For folk der kommer fra Skovlunde/Ballerup området og ikke er i nærheden af letbanen, vil Harrestrupvej/Statenevej og derefter Ejby Mosevej stadig være et oplagt valg. Også Ejbyvej/Smedebækvej/Bjergbakkevej fører lige ud til Ejby Mosevej og er allerede meget brugt. Jeg er selvfølgelig klar over at det er vigtigt at skabe et behov for den kommende letbanestation, men erhverv og højt byggeri bør absolut holdes i industriområdet på den anden side af Ring 3. Der må være andre muligheder for udnyttelse af områderne i Ejby, der falder mere i tråd med omgivelserne. Lad Ejby være den landsby den er - et erhvervs og etagebyggeri på de planlagte områder vil være begyndelsen til enden. Med venlig hilsen Susan Petersen Formand for bestyrelsen i ''Gadekæret''


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #97


Fornavn: Lene
Efternavn: Abro
Adresse: Mosetoften 7
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: leneabro@gmail.com
Kommentarer: Ejby er karakteriseret ved lav bebyggelse i grønne områder med en grøn korridor, der møder én, når man kommer kørende fra Herlev eller Glostrup. Vi lever i fred med industrikvarteret på den anden side, fordi det er holdt i en passende lav højde og ikke generer øjet eller øret.. Er det meningen, at etableringen af en letbane, skal ødelægge det mest værdifulde for mennesker: livskvalitet, ro, fredelige grønne menneskevenlige omgivelser? Tanken bag de nye planer for området bærer præg af økonomisk/politisk manipulation og ikke af visioner for de parametre, der er betydningsfulde for trivsel. En udbygning af Ejby, der vil ødelægge den unikke atmosfære, vil om nogle år stå som en skamplet på de politikere, der lige nu sidder med vores livskvalitet i deres hænder. Selvfølgelig skal der kunne udbygges, men i overensstemmelse med områdets karakter d.v.s. max. 2-3 etager på begge sider af ringvejen. Tilladelsen til at bygge henholdsvis 5 og op til 7 etager i området er fuldstændig ude af proportioner (eller vil forandre områdets karakter fuldstændigt) Jeg modsætter mig derfor plan EB 11, EC02, EE01, EE04, EE09, EE10, der alle tillader op til enten 5 eller 7 etager. I henhold til Naturfrednings foreningen er nogle af de indregnede arealer fredskov. Disse må derfor ikke fældes til beboelse eller industri. PS En naturlig forøgelse af indbyggertallet i Ejby kunne f.eks. være, at man også byggede små boliger til mange af os pensionister, der bor i store villaer - som gerne vil flytte, men blive her i Ejby. Derved kunne familier med børn og gode indtægter overtage vores huse. Det er aldrig for sent at blive klogere! Vh Lene Abro


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #96


Fornavn: Daniel
Efternavn: Graversen
Adresse: Ejbydalsvej 139 ,
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: daniel@graversen.org
Kommentarer: Der er mange gode punkter i lokal planen. Det bliver spændende at få et lokal center i området. Dog er jeg lidt betænkelig ved at der kommer til at være 5 etagers byggeri ved lokal centeret. Det vil nok være at fortrække at der kun blev 3 etagers byggeri på boligsiden af ejby (EB11 istedet for 5 etager). Jeg er bange for at det vil ødelægge det Ejby som vi kender som er en oase i glostrup hovedstaden. Et 5 etagers byggeri kunne også komme til betyde noget ekstra trafik, som formentligt vil gøre det svære at komme ind.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #95


Fornavn: Ole
Efternavn: Mortensen
Adresse: Ejbydalsvej 43
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: olemortensenspost@hotmail.com
Kommentarer: Glostrup kommuneplan 2013-2025 er baseret på den væsentlige forudsætning at der bygges en letbane, som der udføres en VVM udredning for. Denne VVM udredning foreligger imidlertid ikke selv om kommuneplanens lovpligtige miljøvurdering (som ike har været offentlig tilgængelig) er baseret herpå, hvorfor selve miljøvurderingen er derfor ikke fyldestgørende. Det er derfor svært at se hvorledes Glostrup kommuneplan 2013-2025 kan vedtages for områder berørt af letbane projektet, herunder omklassificeringerne til stationsnært område og stationsnært kerneområde.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #94


Fornavn: Ole
Efternavn: Mortensen
Adresse: Ejbydalsvej 43
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: olemortensenspost@hotmail.com
Kommentarer: Der er i følge miljøvurderingen (som i øvrigt ikke har været tilgængelig) tale om "Væsentligt ændrede kommuneplanrammer", hvor kommuneplanen ændrer status for 3 geografisk vidt separerede lokaliteter i Glostrup kommune. Alligevel er der ikke foretaget en separat miljøvurdering for hvert af disse områder ligesom der ikke opereres med faktuelle oplysninger, kun vurderinger uden faktuelle oplysninger og dokumentation. Miljøvurderingen er derfor ikke fyldestgørende for disse områder og kan ikke leve op til de lovmæssige forudsætninger, og må derfor først gennemføres og dokumenteres for disse individuelle geografiske områder før en kommuneplan baseret herpå vil være gyldig.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #93


Fornavn: Tonny
Efternavn: Kuhn
Adresse: Ejby Mosevej 93
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: tonnykuhn@hotmail.com
Kommentarer: Venligst send kvittering for modtagelse


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #92


Fornavn: Jørgen
Efternavn: Hammelboe
Adresse: Brandsbjergvej 123
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jorgen@hammelboe.dk
Kommentarer: Undertegnede beboer i Ejby, Brandsbjergvej 123, Ejby, 2600 Glostrup, Jørgen Hammelboe, indgiver hermed min protest mod forslag til Kommuneplan 2013-2025, Planerne EB 10, EB 11 og EC 02, der giver mulighed for byggeri i 5 etager med en max. højde af 20 meter og med en udnyttelsesgrad på 90%. Min indsigelse mod planerne begrundes i forslagets væsentlige ændringer i forhold til nugældende kommuneplan med kommuneplantillæg nr. 9, vedtaget den 15. marts 2006, hvor der blev givet tilladelse til boligbebyggelse i 1½ til 2½ plan i det tidligere ved tinglysning den 19. maj 1970 udlagte grønne afskærmningsbælte langs Nordre Ringvej. Indsigelsen går på den foreslåede højde, antal etager og udnyttelsesgrad, der vil medføre en fordobling af antallet af beboere i Ejby på et meget begrænset areal, med deraf følgende trafikproblemer ved ind-og udkørsel til området samtidig med, at det vil medføre uacceptable gener for beboere langs Ejbymosevej, med indblik i samtlige haver og huse, skygge-virkninger, vindtunnelproblemer og øgede støjproblemer. Samtidig vil et stationsbyggeri ved indkørselen til Ejbydalsvej fra Nordre Ringvej, give risiko for endnu flere trafikproblemer og væsentlige støjproblemer på alle tider af døgnet, ved f.eks. varetransport til eventuelle nye dagligvarebutikker. En kommuneplan med en mulighed for et byggeri som der dermed åbnes op for, vil ændre den karakter af eenfamiliehusområde og rester af landsbymiljø der findes i Ejby, et miljø som beboerne bevidst har søgt til og som ønskes bevaret i sin nuværende form. En så væsentlig udbygning med byggeri af den planlagte karakter, vil stride mod alle principper i god byplanlægning og landskabsarkitektur samtidig med, at det vil give uoverskuelige infrastrukturproblemer med kapaciteten på Ejby Skole, børneinsti-tutioner, nuværende dagligvarebutik m.m.. En positiv alternativ bebyggelsesmulighed for området kunne være seniorboliger, bofælles-skaber for ældre etc., så de borgere i Ejby, der ønsker at afhænde deres huse, men ønsker at forblive i området får mulighed for det, hvormed Ejby kan vedblive at være et attraktivt levende boligområde, for såvel ældre som yngre beboere med børn. Jeg skal opfordre Kommunalbestyrelsen til at udsætte beslutningen om vedtagelse af Kommuneplanen og indkalde til et borgermøde i Ejby, hvor borgernes holdninger til planen kan komme til udtryk og planerne diskuteres, idet adskillelige af de næsten 1000 borgere, der med sin underskrift har protesteret mod planerne og som føler sig sat uden for normal borgerindflydelse ved manglende orientering og med udløb af høringsfristen med kort svarfrist i en sommerferieperiode. Der bør udarbejdes et nyt kommuneplanforslag, hvor der tages hensyn til Ejbyborgernes ønsker om Ejbys bevarelse som attraktivt boligområde. Hermed indgiver jeg min protest. Jørgen Hammelboe Brandsbjergvej 123, Ejby 2600 Glostrup


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #91


Fornavn: Susanna
Efternavn: Larsen
Adresse: Bjergbakkevej 23
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: sanna@post11.tele.dk
Kommentarer: Vi er dybt oprørte over forslag EB11 og EC02 til kommuneplan 2013-2015 og protesterer på det kraftigste over forslaget. Forslag om byggeri op til 5 etager/20 meters højde passer ikke til områdets karakter, hverken erhvervs- eller boligmæssigt. Det vil være upassende og ødelægge det landsby-/villamiljø som er kendetegnet for området, hvilket vi meget gerne vil bevare! Vi går ikke imod forandring, men det skal passe til eksisterende miljø. F.eks. boligerne på Ejbysvinget som passer godt til området, og som er i en passende højde på 2 etager. Og bevar venligst også et grønt område ifm. nybyggeri, det skaber et godt miljø! Vh. Familien Larsen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #90


Fornavn: Lene og Jørgen
Efternavn: Lund
Adresse: Mosetoften 21
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: j.e@lund.mail.dk
Kommentarer: Undertegnede ønsker hermed at gøre indsigelse mod den ønskede beslutning om at tillade byggeri til 5. sal i området mellem Ringvejen og Ejby Mosevej. Kommunen må have taget helt fejl, for det er en helt forkert beslutning. Vi kan gå med til rækkehuse i to etager, men ikke dette. Der skal åbenbart bruges penge til letbanen, som vi heller ikke har bedt om. mvh fam Lund


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #89


Fornavn: Erik
Efternavn: Ligaard
Adresse: Brandsbjergvej 131
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: erikligaard@mail.dk
Kommentarer: Se vedlagte fil


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #88


Fornavn: Lisa
Efternavn: Johannesen
Adresse: Bjergbakkevej 262
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Lisajohan1@hotmail.com
Kommentarer: Hermed min indsigelse imod kommuneplan 2013-2025, EB11 og EC02. Jeg kan på ingen måde se der skulle komme noget godt ud af at bygge blandet bolig og erhverv på op til 5 etager og 20 meters højde på området mellem Ejby Mosevej og Ring3. Vi har allerede mistet mange grønne områder i forbindelse med udvidelsen af Frederikssund Motorvejen, lad os få lov til at beholde de få grønne områder vi har tilbage. Mvh. Lisa Johannesen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #87


Fornavn: Jørn
Efternavn: Brandt
Adresse: Brandsbjergvej 19
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: joern_brandt@hotmail.com
Kommentarer: protest mod kommunalplanen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #86


Fornavn: Peter Allan
Efternavn: Larsen
Adresse: Brandsbjergvej 129
Postnummer: 2600 Glostrup
By: Ejby
E-mail: peal@adr.dk
Kommentarer: Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Indsigelse. Glostrup Kommune gør meget ud af at være en ”grøn” kommune. Imidlertid foreslår man nu i ovennævnte Kommuneplan at inddrage store grønne arealer - i.e Rammenr. EB10 side 69, Rammenr. EB11 side 70 og Rammenr. EC02 side 73. – til boligbebyggelse; på en del af områderne helt op til 5 etager. Den gang vi købte ejendommen her i Ejby var disse arealer udlagt som afskærmningsbælter mod støj og anden forurening fra Ndr. Ring III. Trafikken er gennem de forløbne år ikke blevet mindre, så vi savner en god forklaring på, at man nu pludselig kan tillade sig at have 5 etagers boligbyggeri i stedet. Eneste forklaring er, at man vil have flere skatteborgere til Ejby området. Det er ikke rimeligt over for beboerne i Ejby området, der i god tro i sin tid købte ejendommene . Et boligbyggeri i 5 etager vil højest sandsynlig blive lejeboliger. Hvis man ser på Skovlunde har der været megen uro i dette område, og der er således stor risiko for at denne uro vil forplante sig til Ejby. Samtidig vil Ejby området blive mindre attraktivt at bo i. Belastningen på Ejby Skolen, Børne haverne og vejene vil blive forøget med et stigende antal beboere i Ejby området. Endvidere vil man nu have butikscenter ved stoppestedet for letbanen ved Ejbydalsvej. Så vidt jeg ved har både Skovlunde Centeret og Glostrup butikstorv meget vanskelige tider, da stort set alle handler ind enten i Herlev Bymidte eller i Glostrupcenteret. Et butikstorv i Ejby vil ikke kunne klare sig. Konklusion. Jeg vil foreslå at Rammenr. EB10 side 69, Rammenr. EB11 side 70 og Rammenr. EC02 side 73 atter udlægges som afskærmningsområde for Ndr. Ring III for beboerne i Ejby og i særdeleshed for beboerne langs Ejby Mosevej. Man kunne passende plante skov på disse områder. Med venlig hilsen, Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129, 2600 Glostrup. Ovennævnte er også vedlagt som fil.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #85


Fornavn: Karina
Efternavn: Engel
Adresse: Brandsbjergvej 57
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: karinaengel00@gmail.com
Kommentarer: Ang. etagebyggeri på området Ejby Mosevej og Ring 3. Som så mange andre kan jeg kun være enig i, at det er helt forkert at bygge i op til 5 etager/20 m højde på det nævnte område. Det vil ødelægge det ellers så harmoniske område og det idylliske landsbys miljø. Hvorfor ikke i stedet bygge noget lignende som Ejbysvinget og bevare det lave byggeri i området.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #84


Fornavn: Kirsten og Poul
Efternavn: Nielsen
Adresse: Ejbydalsvej 93
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Kirsten_poul@hotmail.com
Kommentarer: Vi er stærkt imod det foreliggende forslag til en kommuneplan med byggeri i op til 5 etager med en højde på op til 20 m. Vi håber, at de ansvarlige vil indse, at det er en fejltagelse, og at de ændrer det foreliggende forslag til en plan, der er i bedre overensstemmelse med det nuværende byggeri i Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #83


Fornavn: Martin
Efternavn: Kedeby
Adresse: Mosetoften 11
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: martin.kedeby@gmail.com
Kommentarer: Først og fremmest skal jeg udtrykke min utilfredshed med tidspunktet for denne høring. Som så mange andre er vi netop vendt hjem fra ferie og ser at høringsfristen er 6/8-14. Det er uacceptabelt at lægge fristen i skolernes sommerferie! Hvis man skal til at ændre ved de tidligere lokalplaner for Ejby, skal der tænkes ”hele vejen rundt”. Det oplever jeg ikke at der er sket i denne proces. Der er flere forhold, der taler imod det. Som en anden Ejbyborger skriver, er landsbyerne Hvissinge og Ejby udpeget som bevaringsværdige med de begrænsede ændringsmuligheder, der er herved. I min optik er noget, der er bevaringsværdigt, noget der ikke skal påvirkes negativt af et nyt tiltag. Det vil Ejby landsby blive ved, at blive gemt væk bagved bygninger på optil 20 meter høje. Der er flere forskellige påvirkninger, der er viklet ind i hinanden; Indbyggerantallet i og omkring Ejby vil stige kraftig, hvilket vil medføre et stort pres på trafikken (og trafiksikkerheden i og omkring Ejby) og på skole- og institutionsområdet. Dette ses ikke medtaget i kommuneplanen. Der ses heller ikke noget om den miljømæssige påvirkning af den øget trafik, samt hvordan Glostrup Kommune har tænkt sig, at kompensere ejerne af ejendommene i Ejby ved et evt. uforholdsmæssigt stort prisfald, som tidligere er set ved House of Prince grunden i Gladsaxe. Sidst vi så en udvidelse af boligantallet i Ejby (Ejbysvinget), medførte det også en stor tilgang til institutionerne og skolen – Dette på trods af, kommunen havde ”forudset”, at det var ældre Ejbyborgere, der flyttede fra parcelhusene til de mindre rækkehuse (med førstesal på??). Denne forudsigelse holdt ikke stik. Der var, heldigvis, en stor del børnefamilier i denne gruppe af tilflyttere, men som jeg ser det, kan den bestående institution og skole ikke modtage yderligere børn, uden at disse bliver ombygget og udvidet. Hvor denne udbygning så skulle ske, kan jeg ikke få øje på. Vi har allerede gode indkøbsmuligheder i og omkring Ejby. Købmand lige om hjørnet, Metro (hvis man har kort hertil) og tre storcentre, alle med de samme butikker, inden for ti min. kørsel, så hvad skal vi med flere centre? Lad området mellem O3 og Ejby Mosevej ned til Ejbydalsvej beholde de nuværende muligheder med bebyggelse fra 1½ til 2½ etage som Kommunalplan nr. 9 fra 15. marts 2006 tillader.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #82


Fornavn: Leif
Efternavn: Christoffersen
Adresse: Brandsbjergvej 79
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: lkc@fasttvnet.dk
Kommentarer: Håber det er sommervarmen, der har påvirket kommuneplanen vedr. højhusbebyggelse m.v. i Ejby. Har nu i over 40 år været glad for at bo i "landsbyen" Ejby - men, er det slut nu? Den fremlagte plan vil helt ændre områdets karakter fra den nuværende åbne bebyggelse til et ganske alm. forstadskvarter. Ikke et ondt ord om forstadskvarterer, men mon ikke de fleste beboere netop har valgt Ejby, p.gr.af de nuværende dejlige forhold.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #81


Fornavn: mariane og kurt
Efternavn: wachsberg
Adresse: ejby mosevej 83
Postnummer: 2600
By: glostrup
E-mail: m@wachsberg.com
Kommentarer: Vi vil på det kraftigste protestere mod forslaget til Kommuneplan 2013 -2025. Specielt den del der omhandler Ejby, da vi mener at det fuldstændig vil ødelægge det eksisterende miljø på mange forskellige måder. Byggeri på op til 20 meter hører slet ikke hjemme i Ejby, det landsbyagtige præg vil helt forsvinde med den udbygning som planen foreslår. Trafikken vil blive mange gange voldsommere, ligesom presset på institutionerne vil stige markant. Hvis Ejby skal udbygges må det ske i et sådant tempo at miljøet bliver bevaret så vidt muligt. Vi vil også benytte lejligheden til at protestere mod den meget korte høringsfrist, som oven i købet ligger midt i sommerferieperioden. Ikke særlig borgervenligt!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #80


Fornavn: Ole
Efternavn: Engel
Adresse: Ejbydalsvej 75
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: ole.engel@mail123.dk
Kommentarer: Som mangeårig beboer i Ejby, må jeg på det kraftigste protestere mod den planlagtehøjhusbebyggelse. Bevar det unikke parcelhuskvarter, som i begge retninger kun har få kilometer til bymæssig bebyggelse med forretninger etc. (Herlev -og Glostrup). Kun lav bebyggelse og ingen industri her. Mvh. Ole Engel


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #79


Fornavn: Jørgen
Efternavn: Hammelboe
Adresse: Brandsbjergvej 123, Ejby
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jorgen@hammelboe.dk
Kommentarer: Undertegnede beboer i Ejby, Brandsbjergvej 123, 2600 Glostrup, Jørgen Hammelboe, indgiver hermed min protest mod Forslag til Kommunalplan 2013-2025, planerne EB 10, EB 11 og EC 02, der giver mulighed for byggeri i 5 etager med en max. højde af 20 meter.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #78


Fornavn: Inger-Lise og Flemming
Efternavn: Pedersen
Adresse: Bjergbakkevej 158
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: filp@post.tele.dk
Kommentarer: Vi vil i lighed med tidligere kommentarer til den nye plan over Ejby på det kraftigste protestere mod det planlagte højhusbyggeri. Vi synes, at det er malplaceret at bygge et hus på 5 etager i et idyllisk parcelhuskvarter. Samtidig undrer vi os over, at man vil lægge et indkøbscenter her i Ejby. Vi burde have nok af en dagligvarebutik. Endvidere vil der blive meget mere trafik som vil være til gene for de nuværende beboere. Vi håber kommunen vil lytte til de indkomne tilkendegivelser. Mvh Inger-Lise og Flemming Pedersen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #77


Fornavn: Kirsten
Efternavn: Christiansen
Adresse: Ejbydalsvej 73
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: kirsten.nice@gmail.com
Kommentarer: Jeg vil gerne protestere mod høj bebyggelse i Ejby. Det er netop et landsbysamfund uden alt for meget trafik, som vi gerne vi fastholde. Der vil komme alt for mange biler gennem Ejby som vi gerne ser som et roligt sted at bo. Samtidig vil jeg gøre indsigelse mod den korte høringsfrist, som er midt i en ferieperiode. MVH Kirsten Christiansen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #76


Fornavn: Lene og Paul
Efternavn: Morrison
Adresse: Ejbydalsvej 133
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: pmorrison@mail.dk
Kommentarer: Vi vil gerne gøre indsigelse imod EB11 og EC02, lokalplanerne, der foreslår byggeri i op til 5 etager i Ejby området. Det tager slet ikke hensyn til det eksisterende miljø og den nuværende infrastruktur, der vil blive voldsomt presset, hvis der flytter så mange mennesker til Ejby. Skoler, børneinstitutioner og trafik/veje er jo ikke planlagt til at kunne klare så mange flere indbyggere. Vi har ikke noget imor byudvikling, men det må gerne ske under hensyntagen til det eksisterende miljø.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #75


Fornavn: Jette og Brian
Efternavn: Andersen og Thorsen
Adresse: Ejby Mosevej 143
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: b.thorsen@privat.dk
Kommentarer: Til Glostrup Kommune, hermed indsigelse mod den nye kommuneplan 2013-2025. Vi mener at det vil ødelægge hele området hvor der kun er parcelhuse, højhuse hører ingen steder hjemme i Ejby. Hvor mange steder i Glostrup ser man bygninger med 5 etager ? og så vælger man et parcelhusområde, det er vi meget uforstående overfor. Hvordan skal vejene kunne bære dette ? Hvordan skal skolen kunne bære dette ? Er der taget hensyn til beboerne i Ejby? Vi har i forvejen ekstrem meget larm fra Ejbymosevej, hvordan vil man sikre, at det ikke bliver endnu mere ulideligt at bo ud til Ejbymosevej ? Er der taget hensyn til privatlivets fred ? I et 5 etagers hus vil der være frit udsyn direkte ned i haverne på Ejbymosevej. Et center ??? der er 10-20 minutter til 7 andre centre, skal vi lave endnu et center, der om nogle år skal stå tomt ? Dette forslag er lavet med ”hovedet under armen”, og uden hensyntagen til beboer og område, og hører ingen steder hjemme. BEVAR EJBY !!!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #74


Fornavn: Stig
Efternavn: Kluge
Adresse: Ejbydalsvej 83
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: stig@kluge.dk
Kommentarer: Indsigelse mod EB11 og EC02. Jeg gør også indsigelse mod EB11 og EC02. Ejby er netop kendetegnet ved at der ikke er høje bygninger og det var også grunden til at vi valgte at flytte til Ejby. Området er jo et af de få så tæt på København som stadig - heldigvis - har lave bygninger og et landsbymiljø hvilket har meget stor positiv betydning for os og vores børn og ikke mindst for ejendomspriserne. Huse i 20 meters højde vil fuldstændig ødelægge dette miljø og hører slet ikke hjemme her. Derudover vil det give betydelige skyggegener for beboerne på hele ejby mosevej, bl.a. kan beboerne der jo ikke længere have privatliv når man fra et så højt byggeri vil kunne se direkte ned i deres haver. Hvad har kommunen i øvrigt tænkt med hensyn til støj-afskærmning til dette byggeri?. Der skal vel også sætte et eller andet op og det skal I også sørge for kommer med i høringen her. Hvis hele tilkørslen til Ejby-området skal dækkes at støj-skærme må I sørge for at denne del også indgår i høringen da disse kan skæmme området betydelig og det er jo alle "indkørsel" til Ejby og dermed i alles interesse hvordan dette kommer til at se ud. Jeg kan heller ikke se behovet for et lokalcenter i området så det gør jeg også indsigelse imod. Der er allerede stor dagligvarebutik i området samt indtil flere storcentre meget tæt på. Forslaget vil desuden give meget mere trafik hvilket også skader lokalområdet. Jeg forstår slet ikke begrundelsen for at lægge høringssvaret midt i sommerferien med mindre det er fordi kommunen ikke ønsker så mange svar fra borgerne, hvilket vel ikke kan være tilfældet? Når kommunen foreslår en ændring der betyder så meget for så mange i hele Ejby, specielt når det forringer hele kvarteret, ejendomspriserne mv. så må I altså ikke forsøge at snige noget igennem mens folk er på ferie - det er ikke en måde at drive en kommune på ! Jeg synes I skal huske at kommunen arbejder for borgerne i kommunen og ikke omvendt og det er kommunens opgave er at sørge for at så mange som muligt bliver informeret om sådanne forslag. Forslaget er vel tiltænkt at skulle styrke Ejby området og hvis I mener dette så er der vel ingen grund til at forsøge at skjule dette i bilag eller udvælge så præcist hvem der informeres direkte og hvem der ikke informeres direkte. Hvis forslaget er godt og vigtigt skal det kommunikeres klart og ikke på denne måde. Det giver anledning til mistillid til kommunen i lokalområdet. Jeg synes I skal forlænge svarfristen med 2 måneder så vi er sikre på at så mange som muligt har mulighed for at vurdere forslaget og I skal samtidig sørge for at informere borgerne om at der i det hele taget er et forslag på vej. Det bør ske ved brev til alle i Ejby som dette berører, direkte email eller lignende.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #73


Fornavn: Niels
Efternavn: Langkilde
Adresse: Ejby Mosevej 97
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: niels@langkilde.com
Kommentarer: Indsigelse mod EB11 og EC02. Jeg finder det helt forkert at lave byggeri i 20 meters højde. Resten af Ejby er lavt byggeri, på højst to plan, det passer slet ikke ind. Generne med skygger fra så højt byggeri kan jeg intet finde noget om i planerne. Jeg undres også over at vi på Ejby Mosevej blev indraget i planerne for industri kvarteret, men vores planerne for udstykningen på den anden side af vejen har nærmest været hemmelige!!! Tilsidst finder jeg det også meget kritisabelt at høringsfristen er i sommerferien..


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #72


Fornavn: Ursula og Erik
Efternavn: Overgaard
Adresse: Brandsbjergvej 4
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jeoejby@gmail.com
Kommentarer: Vi protesterer på det kraftigste imod højhusbyggeri midt i Ejbys landsbymiljø.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #71


Fornavn: Claus
Efternavn: Salmonsen
Adresse: Ejbytoften 11
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: c.salmonsen@privat.dk
Kommentarer: Jeg er absolut imod forslag EB11 og EC02 i kommuneplanen 2013-2025 og protesterer på det kraftigste mod en gennemførelse af forslaget. Det vil slet ikke passe ind i Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #70


Fornavn: Lars og Susanne
Efternavn: Novrup
Adresse: Ejbydalsvej 59
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: passus@mail.dk
Kommentarer: Kære Borgmester og øvrige lokalpolitikere, Netop hjemvendt fra ferie er vi af venlige naboer blevet gjort opmærksom på, at Kommuneplan 2013 – 2025 tilsyneladende forsøges vedtaget uden nævneværdig debat eller høringsfrist. Vi kan heldigvis konstatere, at rigtig mange Ejbyborgere har ytret sig mod disse planer, og vi tilslutter os de forskellige indlæg og argumenter, herunder høringssvaret afgivet af vores grundejerforening. Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi er meget skuffede over denne proces, særligt når ændringerne i Ejby er så omfattende, som tilfældet er. Et borgermøde er på sin plads samt en ordentlig høringsfrist, så sagen kan blive belyst ordentligt, herunder konsekvenser for trafik mv. Man undres desuden når man andet steds i Kommuneplanen eksplicit kan læse: ”……Landsbyerne Landbyerne Hvissinge og Ejby er udpeget som bevaringsværdige for at sikre landsbyernes fysiske miljø. Formålet med denne udpegning er at sikre landsbyernes særlige karakter og byskala. Boligbebyggelserne i landsbyerne skal stadig kunne udvikles og moderniseres med ombygninger, bygningsdetaljer m.v., der gør, at de modsvarer nutidens krav til en bolig. Imidlertid er det vigtigt at fastholde husenes proportioner og indbyrdes beliggenhed. Derfor bør de eksisterende ejendommes grænser bevares. Endvidere skal landsbyernes særlige miljø og miljøet omkring gadekærene sikres bevaret ved bestemmelser om materialevalg og hegnsbeplantning. For at sikre dette er der for hver af landsbyerne udarbejdet bevarende lokalplaner…..” Når man læser indholdet af EB11, undres man. At foreslå byggeri på 5 etager på vestsiden af O3, mellem O3 og Ejby Mosevej, viser, at man under ingen omstændigheder tager områdets historie eller karakter i betragtning. I resten af Ejby er begrænsningen på 8,5 meter, når der bygges, og sidst dette område blev behandlet blev der vedtaget en grænse på 2½ etager for området. Såfremt Kommuneplan 2013 – 2025 gennemføres i sin nuværende form, vil det få afgørende indflydelse på landsbymiljøet i Ejby og dermed ødelægge områdets karakter. Vi vil opfordre til at genoverveje dette forslag meget nøje. Det kan i øvrigt undre at en borgerlig ledet Kommunalbestyrelse fremsætter sådan et forslag, når man kigger på stemmefordelingen fra sidste valg. Vi kan kun opfordre til at stemme på de politikere, som arbejder aktivt for at bevare landsbymiljøet i Ejby – det bliver spændende at se, hvem det er vi skal stemme på om nogle år!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #69


Fornavn: Laise og Tommy
Efternavn: Pontoppidan
Adresse: Brandsbjergvej 8
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Laise.pontoppidan@gmail.com
Kommentarer: Vi støtter ikke Kommuneplanen EB11 og ECO2 som ikke passer ind i vores område.Vi mener det vil give mere trafik i området og dermed flere støjgener. Bevar Ejby og de få grønne områder der er tilbage. Venlig hilsen Tommy og Laise Pontoppidan


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #68


Fornavn: Gitte
Efternavn: Ravn-Jonsen
Adresse: Brandsbjergvej 66
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: gittefed@gmail.com
Kommentarer: PROTEST mod EB10 og EB11, Glostrup Kommunalpan 2013-2025: En af de vigtigste årsager til, at vi valgte at købe hus i Ejby, var det charmerende landsbymiljø tæt på by og storby uden at være for tæt på. Men valget faldt også på Ejbys beliggenhed; gemt bag et levende hegn og grønne områder, hvilket gør, at man ikke umiddelbart kan se, at der ligger et villakvarter. Etagebyggeri på op til 20 meter vil fuldstændig ødelægge vores charmerende bydel, synliggøre Ejby mere (øget risiko for flere indbrud), ændre beboersammensætningen samt betyde muligt fald i huspriserne. Naturligvis skal byudvikling ikke bremses, men det må være muligt at finde et andet sted i Glostrup by, hvor det iøvrigt hører hjemme, at bygge ønskede etageejendomme for øge indbyggerantallet og skatteindtægten...


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #67


Fornavn: Peter Allan
Efternavn: Larsen
Adresse: Brandsbjergvej 129
Postnummer: DK - 2600 Glostrup
By: Copenhagen
E-mail: peal@adr.dk
Kommentarer: Glostrup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Indsigelse mod Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025, Boligområdet mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej. Idet vi henviser til den fremsendte Forslag til Kommuneplantillæg 2013 -2014 skal jeg på bestyrelsens vegne for Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd fremsætte følgende kommentarer og indsigelser: Høringsperioden. Det er kritisabelt at høringsperioden falder midt i sommerperioden, og jeg har derfor anmodt den samlede Kommunalbestyrelse om en forlængelse af høringsperioden. Endvidere er det besynderligt, at alle beboerne på Ejby Mosevej har modtaget et personligt brev vedrørende de planlagte ændringer på østsiden af Ndr. Ring III. Derimod har beboerne på Ejby Mosevej ikke modtaget brev med de foreslåede drastiske ændringer umiddelbart på den modsatte side af Ejby Mosevej i.e. på vestsiden af Ndr. Ring III. Forslaget til Kommuneplan 2013 – 2025 er, så vidt jeg ved, således kun sendt til Grundejerforeningerne, som herefter selv har sørget for at gøre vore medlemmer opmærksomme på forslaget. Dette er yderligere en grund til at høringsperioden forlænges. Etagebyggeri i zone EB11 side 70: Vi vil hermed gøre indsigelse mod at der tillades bebyggelse med max. 5 etager svarende til en højde af 20 m over terræn. Et boligbyggeri af denne type vil dels være lidet attraktivt p.g.a. støjen fra ringvejen, dels vil det ødelægge landsby miljøet i Ejby. Såfremt støjen skal reduceres for dette boligbyggeri, vil der formentlig langs ringvejen blive opstillet grimme støjskærme. Vi vil foreslå at området deles parallelt med Nrd. Ring. III således, at det område der vender ud mod Ndr. Ring III får tilladelse til boligbyggeri med max. 3 etager, og det område der vender ud mod Ejby Mosevej bebygges med boligbyggeri med max. 2½ etage. Etagebyggeri i zone EC02 side 73: Vi vil hermed gøre indsigelse mod at der tillades bebyggelse med max. 5 etager svarende til en højde af 20 m over terræn på vestsiden af Ndr. Ring. III. Begrundelsen er som anført ovenfor for zone EB11. Også her vil vi foreslå, at området vest for Ndr. Ring III deles parallelt med Nrd. Ring. III, således at det område, der vender ud mod Ndr. Ring III får tilladelse til boligbyggeri med max. 3 etager, og det område der vender ud mod Ejby Mosevej bebygges med boligbyggeri med max. 2½ etage. Vi har ingen kommentarer til forslaget i zone EC02, der omhandler østsiden af Ndr. Ring III. Trafik. Som en følge af nybyggeriet vil der fremover blive en forøget trafik i Ejby til de nye bebyggelser. Vi foreslår, der etableres adgangsveje direkte fra Ndr. Ring III, således at den forøgede trafik ikke belaster Ejby Mosevej mere end tilfældet er idag. Med venlig hilsen, P.b.v. Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd, Peter Allan Larsen, formand, Brandsbjergvej 129, 2600 – Glostrup.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #66


Fornavn: Carina og Thomas
Efternavn: Hammelboe
Adresse: Ejby Mosevej 145
Postnummer: 2600
By: Ejby, Glostrup
E-mail: hammelboe@post.tele.dk
Kommentarer: Kære Borgmester John Engelhardt og Glostrup kommunalbestyrelse Hermed vil vi på det kraftigste gøre indsigelse mod gennemførelsen af Kommuneplan 2013-2025, hvad angår konkrete rammenumre samt processen hvormed høringen gennemføres under. Der gøres indsigelse mod følgende rammenumre: 1. gennemførelsen af rammenummer EB11 om etageboligområde mellem Ejby Mosevej og Ring3, hvad angår bebyggelseshøjde og etageantal på hhv. 20 meter og 5 etager 2. gennemførelsen af rammenummer EC02 om lokalcenter ved Ejby station, hvad angår bebyggelseshøjde og etageantal på hhv. 20 meter og 5 etager samt brugsformål. 3. Gennemførelsen af rammenummer EE01 om erhverv hvad angår bebyggelseshøjde og etageantal på hhv. (ej oplyst) meter og 5 etager 4. Gennemførelsen af rammenummer EE04, EE09 og EE10 om erhverv hvad angår bebyggelseshøjde og etageantal på hhv. 30,5 meter og 7 etager Indsigelsen begrundes med at bygningshøjde såvel som etageantal for hhv. EB11 og EC02 vil være væsentligt afvigende for Ejbys nuværende karakter i form af landsbymiljø, parcelhuse og tæt lavt byggeri med et højdegrænseplan på 8½ meter. Dertil kommer at en bygningshøjde på maksimalt 20 meter for hhv. EB11 og EC02 vil være markant, idet de nævnte rammenumre er beliggende på et af de højeste placerede områder i Ejby. Derudover må der påregnes indsigt i haver samt skygge gener for beboelsen langs Ejby Mosevej og Ejbysvinget. Altså en væsentlig forringelse af de boliger vi i god tro har købt med udgangspunkt i områdets karakter og kendte gener. EC02 indeholder endvidere et lokalcenter med dagligvarebutikker til trods for, at vi allerede i dag har et stort udvalg af dagligvarebutikker i nærområdet inkl. vores købmand i Ejby og hvor flere centre allerede i dag har det svært. Gennemførelsen af EE01, EE04, EE09 og EE10 vil fjerne det grønne afskærmningsområde, der i dag adskiller Ejby industriområdet fra villakvarteret. Endvidere vil der forekomme skygge gener for beboelsen langs Ejby Mosevej og Ejbysvinget. Ad. 1. og 2. så ønsker vi her at fastholde det gældende kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan 2003-2015 som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 14. februar 2007. Kommuneplantillæg nr. 9 tillader bebyggelse i 1½ plan ud mod Ejby Mosevej stigende til 2½ plan mod Ring3. Ad. 3. og 4. så ønsker vi her, at friholde byggeri i en afstand af 50 meter fra Ring3 og at bebyggelseshøjden og etageantal ikke må overstige hhv. 20 meter og 5 etager, da erhvervsområdet dermed kan forblive skjult bag det grønne afskærmningsbælte. Hvad angår processen så er vi dybt forundret over den måde hvorpå Glostrup kommune ønsker at involvere sine borgere. Kommuneplan 2013-2025 annonceres i Folkebladet ultimo maj måned med høringsfrist til d. 6. august. Kommuneplanen indeholder så væsentlige ændringer specielt for Ejby, at det kan undre, at kommunen ikke ønsker at fremhæve dette over for Ejbyborgerne. Normal praksis har været at annoncere ændringer til lokalplaner mm. i Folkebladet og hvor det tydeligt fremgår af et lille kort, hvilket område der er berørt – det skete ikke her! Forundringen bliver ikke mindre af, at vi modtager et høringsbrev fra kommunen medio juni måned, hvor man specifikt vil høre vores mening om forslag til lokalplan EL.2.3 og kommuneplantillæg nr. 16 til kommuneplan 2009-2021 svarende til EE04 i kommuneplan 2013-2025. Hvorfor denne anderledes håndtering? I øvrigt står der i kommuneplantillæg nr. 16 ”Dette er indarbejdet i kommuneplan 2013-2025, som forventes vedtaget ultimo 2014” - hvad skal vi så med en høringsperiode, hvis beslutningerne allerede er truffet? Under høringsperioden af kommuneplan 2013-2025 har der ikke været adgang til en miljøvurdering af konsekvenserne for Ejby herunder skyggetegninger mm. ligesom kommuneplanen 2013-2025 ikke har figureret under kommunens egen hjemmeside under aktive høringer – hvorfor denne forskel? Sluttelig så kan det undre at Letbanens retfærdiggørelse skal afstedkomme så væsentlige ændringer langs linjeføringen og at den ikke er bæredygtig med den nuværende befolkningstæthed! I givet fald skulle de ændrede kommuneplaner være forelagt borgerne inden beslutningen om letbanens gennemførelse blev en realitet! På baggrund af ovenstående forhold vedrørende processen ønskes høringsfristen for Kommuneplan 2013-2025 udskudt, ligesom det vil være passende at invitere til et orienteringsmøde vedrørende kommuneplanens konsekvenser for Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #65


Fornavn: Jan
Efternavn: Dynnesen
Adresse: Ejbydalsvej 140
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jan_dynnesen@hotmail.com
Kommentarer: Jeg er bekymret over EB11 og EC02, der er et voldsomt brud på lokalplanen for området. En af årsagerne til at vi valgte at slå os ned i Ejby, var netop de grønne områder, det lave byggeri og den lave bebyggelsesprocent, der skaber et attraktivt, grønt og stille område. Rækkehuse ville være bedre i tråd med området og lavt etagebyggeri på 2 etager ville måske kunne tolereres. Men etagebyggeri på op til 5 etager eller 20 meter er for at sige det lige ud, en massakre på alt hvad der gør det dejligt at bo i Ejby, og jeg føler mig faktisk bondefanget, hvis jeg skal være ærlig. Udover at området og beboertypen vil ændre sig, vil der sandsynligvis være et mærkbart værditab for ejerboligerne i det omkringliggende område. Er der lavet nogle beregninger over det forventede værditab og er det virkeligt lovligt at ændre et område så markant, uden at kompensere de berørte parter? Derudover er jeg lidt skuffet over at der sættes et høringssvar på en så alvorlig beslutning midt i sommerferien. Det var en tilfældighed, jeg blev opmærksom på forslaget, hér få dage før svarfristen udløber. Det kan I helt ærligt ikke være bekendt.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #64


Fornavn: Lars Mosgaard
Efternavn: Pedersen
Adresse: Ejbydalsvej 101
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: salli@mail.tele.dk
Kommentarer: Se venligst vedhæftede høringssvar


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #63


Fornavn: Kim
Efternavn: Olsen
Adresse: Brandsbjergvej 46
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: olsen14081993@gmail.com
Kommentarer: Kære Glostrup Kommune og Borgmester John Engelhardt Normalt mener jeg, at Glostrup Kommune, særligt efter det sidste valg, har ført en god og fornuftig politik, men nu ser jeg tiltag, som jeg fundamentalt ikke er enig i. Som borger i Glostrup Kommune og med bopæl i Ejby ser jeg mig derfor nødsaget til at reagere på Kommuneplan 2013-2025 herunder særligt: - EB10 (høj bebyggelsesprocent på 40) - EB11 (opførelse af etageboliger på op til 5 etager og 20 meters højde, høj bebyggelsesprocent) - EC02 (opførelse af blandet bolig og erhverv på op til 5 etager og 20 meters højde, høj bebyggelsesprocent på 90) - EE01 (Inddragelse af grønt bælte mod ringvejen til erhvervsbyggeri) - EE04/EE07/EE09/EE10 (inddragelse af grønt bælte mod ringvejen til erhvervsbyggeri) Kommuneplanen indeholder efter min opfattelse nye retningslinier, som i alvorlig grad forringer og vil ændre på de værdier og kvaliteter der særligt kendetegner Ejby. Det, som blandt andet gør Ejby til et godt sted at bo, er at det er lykkedes at opretholde et lokalt miljø med natur/beplantning placeret på en sådan måde, at selve boligområderne næsten ligger afskærmet fra ringvej, motorvej og industriområder. Yderligere virker de grønne bælter langs ringvejen mod industriområdet som en pæn og naturlig afskærmning af industriområdet, således at man oplever Ejby/Glostrup som et godt sted at bo på trods af, at Glostrup har en stor andel af infrastruktur og industriområde. Det skal i den forbindelse nævnes, at den seneste udbygning af motorvejen jo heller ikke miljømæssigt har bidraget positivt til Ejby området idet natur er forsvundet samt at støj- og lysforureningen er øget. Derfor foreslår jeg følgende ændringer: - EB10: Bebyggelsesprocent som i resten af Ejby på ca. 30. Dette vil falde naturligt ind i omgivelserne. - EB11: Bebyggelsesprocent som i resten af Ejby på ca. 30. Dette vil falde naturligt ind i omgivelserne. Max 2 etager. Der etableres en høj og effektiv vold mod ringvejen med kraftig beplantning af træer. Dette er både pænt at se på og giver støj- og lysreduktion. - EC02: Bebyggelsesprocent som i resten af Ejby på ca. 30. Dette vil falde naturligt ind i omgivelserne. Max 2 etager. Dog kunne der tillades en dagligvarebutik. Der findes allerede mange centre i området (Glostrup, Rødovre, Herlev, Skovlunde, Ballerup etc). Der etableres en høj og effektiv vold mod ringvejen med kraftig beplantning af træer. Dette er både pænt at se på og giver støj- og lysreduktion. - EE01: Eksisterende grønt bælte mod ringvejen fastholdes. Ringvejen vil derved være pæn at se på og ikke blot signallere “industri og kontorer”. - EE04/EE07/EE09/EE10: Eksisterende grønt bælte mod ringvejen fastholdes. Ringvejen vil derved være pæn at se på og ikke blot signallere “industri og kontorer”. (alternativt kunne den grønne afskærmning mod Jyllingvej i EE07 samt området mellem motorvejen og Jyllingevej udstykkkes til erhverv på 5 etager eller mere. Ingen områder anvendes her til beboelse alligevel. Økonomisk og erhvervsmæssig udvikling af et område som i dag primært udlagt til boliger og afskærmning skal ikke fremtvinges for en hver pris og måske egentlig blot for at retfærdiggøre en letbane. Letbanen bør kunne etableres uden at ødelægge/udvikle vores bydel. Jeg mener ikke, at der tænkes langsigtet for de lokale borgere og det sikres ikke, at man tilfører værdier og kvaliteter til Ejby, som gør at bydelen bliver bedre at bo i. Optimalt skal man kunne føle sig stolt af det område man bor i og kunne anbefale det til andre. Det kan jeg nu, men jeg er ikke sikker på, at jeg fortsat vil kunne dette, hvis lokalplanens ændringer gennemføres. Til orientering er grundejerforeningen Brandsbjergvej Syd kopieret på denne mail. Vil I være så venlige at bekræfte modtagelsen af denne mail og at den er modtaget rettidigt i forhold til tidsfristen den 6. august 2014. (Selv om jeg er sikker på at alle regler er overholdt, er jeg lidt forundret over at en så vigtig tidsfrist ligges midt i sommerferieperioden). Med venlig hilsen Kim Steen Olsen Brandsbjergvej 46 2600 Glostrup 21741242 44840715


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #62


Fornavn: Mette
Efternavn: Fischer
Adresse: Ejbytoften 10
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: mettef@mettefejby.dk
Kommentarer: Vedr. lokalplansforslag EB11 og EC02. Byggeri op til 5 etager i Ejby, - hvad tænker KB på??? Modstanden i Ejby er stor og modargumenterne er mange - jeg kan så absolut tilslutte mig "nej sigerne". Pas nu på Ejby, - og det landsbymiljø den repræsenterer. Naturlig udvikling (og letbanen), er uundgåelig, men træd nu varsomt, og med respekt og fokus på det der allerede eksisterer her. Et 5 etages byggeri med dertil hørende center vil, efter min mening, være en regulær lemlæstelse af lokalområdet. Tvivler i øvrigt meget stærkt på, at disse 20m høje bygninger, rent arkitekttonisk, overhovedet vil kunne "blende" ind. Uinspireret og åndsforladt arkitektur er der masser af, - lad det ikke også komme til Ejby!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #61


Fornavn: Preben og Inge
Efternavn: Andersen
Adresse: Brandsbjergvej 72
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: ingestarbeck@gmail.com
Kommentarer: Vi protester mod 5 etager bolig og erhverv. det vil ødelægge Ejby helt og aldeles.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #60


Fornavn: Reimer
Efternavn: Skov Hansen
Adresse: Bjergbakkevej 292
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: reimerskovhansen@gmail.com
Kommentarer: Angående EB11 og EC02, Vi synes ikke det kan være rigtigt at ødelægge området ved opførelse at bygninger op til 20 meters højde. Vi ønsker ikke getto lignende områder. Ejbyskolen kan heller ikke rumme flere elever. Hvorfor ødelægge et dejligt område ? Vi stemmer imod forslaget.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #59


Fornavn: Mogens
Efternavn: Adrian
Adresse: Ejby Mosevej 53
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: mogensadrian@hotmail.com
Kommentarer: Vedr. Kommuneplan 2013-2015, EB 11 og EC 02 opførelse af etageboliger til 5. sal i 20 meters højde. Jeg vil protestere meget, meget kraftigt mod de nye lokalplaner, som tillader højt byggeri. Dette vil spolere det miljø som findes og som alle vi, der bor i Ejby, værner om. Vi skal IKKE have højhuse i Ejby, som er et parcelhuskvarter. Vi har måttet acceptere lokalplan EL 27 fra januar 2009, som vi må fastholde, skal overholdes


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #58


Fornavn: Lisbeth
Efternavn: Gjødvad
Adresse: Brandsbjergvej 84
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: lisgjo@gmail.com
Kommentarer: Som beboer på Brandsbjergvej 84 ønsker jeg at protesterer mod EB11 og EC02 i kommuneplanen 2013-2025 , da jeg ikke mener etagebyggeri passer i et stille villakvarter . V.h. Lisbeth Gjødvad


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #57


Fornavn: Morten og Thuy
Efternavn: Larsen
Adresse: Mosetoften 1
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: info@thorconsult.dk
Kommentarer: Vedrørende forslag til Kommuneplan 2013-2025 For lokalplan EB11 og EC02: Vi kan ikke se en eneste fordel med disse 2 planer. Der er jo mange høje etagehuse i Glostrup i forvejen som er ghettolignende boliger. Disse boliger tiltrækker i sagens natur ikke ressourcestærke borgere som kan betale skat til kommunen. Ejby er jo et attraktivt område for ressourcestærke borgere pga. sin fred, ro, lav kriminalitet og landsbyidyl. Disse 2 planer vil jo ødelægge alt det som er attraktivt ved Ejby. Vi håber at I i kommnunen tænker jer godt om før I laver planer med Glostrup og Ejby. I er kun politikere i en kort periode, hvorimod konsekvenserne ved disse planer vil påvirke Ejby lang ud i fremtiden. Vær venlig ikke at ødelægge Ejby pga. jeres kortsigtede planer. Det virker iøvrigt uanstændigt at sende foreslaget til høring i en periode, hvor de fleste er på ferie, og ikke kan gøre indsigelse. Det må være rimeligt at høringsfristens udløb bliver forlænget, således at alle har haft mulighed for at få kendskab til dette inden fristens udløb. Det må også forventes at kommunen indkalder til borgermøder, hvor ændringsforslaget i lokalplanen kan fremlægges. Indsigelse mod EB11: Vi vil på det kraftigste gøre indsigelse mod at opføre etagebyggeri op til 20 meters højde med min 3 og max 5 etager. Den slags byggeri harmonerer slet ikke med Ejbys landsbyagtige miljø med gadekær, fredede gamle huse osv. Og forslaget er også meget langt fra tillæg nr 9 til kommunalplanen som blev udarbejdet i 2006 hvor området blev udlagt til byggeri i 1,5 til max 2,5 etager og bebyggelsesprocent på mellem 35 og 40. De mange boliger som dette byggeri vil resultere i, vil undgåeligt lægge et meget stort pres på Ejbyskolen som jo er fyldt til bristepunktet allerede. Det vil resultere i at mange Ejbybørn ikke kan få plads på Ejbyskolen, men må istedet døje med transport til skoler som ligger relativt langt væk. Husk at det er børn i 5 til 9 års alderen det drejer sig om. Det vil også give et tilsvarende pres på vuggestuen og børnehaven. Der er kun 1 institution i Ejby (Ejbyvang). Indsigelse mod EC02: Vi er også imod byggeriet af et nyt lokalcenter ved Ejbysvinget, da der i forvejen er en lokal købmand i Ejby. Vores lokale købmand har lange åbningstider i alle ugens dage og der er hård kamp om kunderne. Derfor kan vi ikke se formålet med et nyt lokalcenter. Hvis I alligevel vil bygge et lokalcenter, vil det være mere passende at gøre det i Ejby Industriområdet. Her er allerede mange butikker samt gode parkeringsforhold.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #56


Fornavn: Hans
Efternavn: Sigvardt
Adresse: Brandsbjergvej 49
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: h.sigvardt@gmail.com
Kommentarer: Jeg mener ikke at højt byggeri passer ind i Ejby-landsbymiljøet. Jeg mener at tilsvarende forslag (endda med et par etager lavere) tidligere har været til høring og blev stemt ned. Hvis det har noget med let-banen at gøre (stationsnært) kunne byggeri på den anden side af ringvejen overvejes. Jeg vil foreslå kommunen at udskrive arkitektkonkurrence om at udvikle industriområdet i sammenhæng med letbaneprojektet, så vi ikke komme til at se på mislykket og grimt byggeri som ex.vis GlostrupCentret og området der omkring.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #55


Fornavn: Helge Bergholt
Efternavn: Møller
Adresse: Brandsbjergvej 17
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: hbm@fasttvnet.dk
Kommentarer: Det forekommer helt upassende med et byggeri i den højde i et parcelhusområde som vores. Det virker også uanstændigt at sende foreslaget til høring i en periode, hvor de fleste er på ferie, og ikke kan gøre indsigelse. Det må være rimeligt at hørings fristens udløb bliver forlænget, således at alle har haft mulighed for at få kendskab til dette inden befristens udløb. Det må også forventes at der bliver indkaldt til borgermøder, hvor ændrings forslaget i lokal planen kan fremlægges.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #54


Fornavn: Lisbeth Franck
Efternavn: Haugaard
Adresse: Bjergbakkevej 294
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: m-op@get2net.dk
Kommentarer: Jeg manglede lige at tilføje, at vi har et fredeligt område med en forholdsvis lav rate af kriminalitet og vi har ikke brug for emner her, der kan ændre den nuværende situation. Kommunens byggeri er i forvejen uhomogent, som en person skriver på siden her, så der er ingen grund til, at vores idylliske landsbyområde skal ligne det øvrige Glostrup, herunder det grimme center, som man har påført en farve, som skriger til himmelen. Lægen Claus Ferrold har i sin tid kæmpet bravt sammen med bageren for at bevare lidt af det gamle Glostrup omkring Solvej ellers var det blevet jævnet med jorden og tilført lejekaserner eller andet lavstatus etagebyggeri af den dårligste smag og kvalitet - bestemt af pengemagerne, der bygger stort og grimt. Disse arkitekter bor jo ikke selv i sådan noget - mon ?


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #53


Fornavn: Hans
Efternavn: Christensen
Adresse: Ejby Mosevej 81
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: susoghans@c.dk
Kommentarer: Vedr: EB11 og EC02. En 5 etagers randbebyggelse passer ikke til en "landsby" som Ejby. Hverken skole eller lokalsamfundet er parat det som voldsom bebyggelse. Den nuværende plan bør ikke ændres. Se endvidere på det mislykkede byggeri på "lampegrunden" i Herlev.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #52


Fornavn: Lotte
Efternavn: Sigvardt
Adresse: Brandsbjergvej 49
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: lottesigvardt@hotmail.com
Kommentarer: Jeg protesterer mod lokalplanen og det høje byggeri. De allerede nævnte argumenter imod her på listen, støtter jeg 100 %. Lad Ejby forblive en lille stille oase i Glostrup. Et fristed med den smukke mose, som mange borgere kan nyde og stresse af ved. Glostrup har Danmarks grimmeste storcenter og byggeriet deromkring er usmageligt og uhomogent. Lad det blive ved det.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #51


Fornavn: Jane og Vagn
Efternavn: Bech
Adresse: Brandsbjergvej 2
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: vb@v-bech.dk
Kommentarer: Se vedhæftede brev


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #50


Fornavn: Annette
Efternavn: Schang Olsen
Adresse: Mosetoften 9
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Olsen.ejby@email.dk
Kommentarer: Hermed min protest mod kommuneplan 2013, Ejby: Det er uacceptabelt, at man vil tillade byggeri på op til 20 meter i højden/syv etager på Ejby-siden af Ringvejen. Det vil ødelægge Ejbys karakter som hyggeligt villakvarter og charmerende. landsby. Der vil blive generende indkik i de haver, som ligger nærmest byggeriet. Jeg frygter den øgede trafik, så mange flere boliger vil skabe. Det ville være langt mere acceptabelt at holde sig til planen med byggeri på max. 2½ etage. Vi har brug for mindre boliger, så de ældre, som føler deres huse er blevet for stor, kan flytte til noget mindre uden at forlade Ejby. På modsatte side af Ringvejen planlægger man også at bygge - men det grønne bælte, som løber langs Ringvejen og Jyllingevej er fredsskov, og dermed fredet. Har man tænkt på det?


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #49


Fornavn: Annette
Efternavn: Schang Olsen
Adresse: Mosetoften 9
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Olsen.ejby@email.dk
Kommentarer: Hermed min protest mod kommuneplan 2013, Ejby: Det er uacceptabelt, at man vil tillade byggeri på op til 20 meter i højden/syv etager på Ejby-siden af Ringvejen. Det vil ødelægge Ejbys karakter som hyggeligt villakvarter og charmerende. landsby. Der vil blive generende indkik i de haver, som ligger nærmest byggeriet. Jeg frygter den øgede trafik, så mange flere boliger vil skabe. Det ville være langt mere acceptabelt at holde sig til planen med byggeri på max. 2½ etage. Vi har brug for mindre boliger, så de ældre, som føler deres huse er blevet for stor, kan flytte til noget mindre uden at forlade Ejby. På modsatte side af Ringvejen planlægger man også at bygge - men det grønne bælte, som løber langs Ringvejen og Jyllingevej er fredsskov, og dermed fredet. Har man tænkt på det?


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #48


Fornavn: Sven
Efternavn: Holt
Adresse: brandsbjergvej 127
Postnummer: 2600
By: 2600 glostrup
E-mail: kristabering@gmail.com
Kommentarer: jeg er fuld af forundring, denne sag var jo til høring for nogle år siden, bliver i ved indtil I for det svar i gerne vil have? det er da ikke sagen at bygge etagehuse i et villaområde.håber det var en fejl og det snarest ændres .


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #47


Fornavn: Lene & Hans Christian
Efternavn: von Kappelgaard
Adresse: Ejby Mosevej 105
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: hckappel@hotmail.com
Kommentarer: Idet vi henviser til ovennævnte forslag vil vi hermed fremsætte følgende indsigelser mod opførelse af 3 etagers til 5 etagers boligbyggeri, jf. pkt. EB 11 og EC 02: 1. Ugyldig høringsprocedure: I kommunens brev med orientering om kommuneplanen fremgik det kun, at der for erhvervsområdet nord for Erhvervsvej, jf. pkt. EE04, kunne etableres etagebyggeri i 7 etager i stedet for de nuværende maksimalt tilladte 5 etager. Af kommunens høringsbrev fremgik det ingen steder, at der i boligområdet mellem Ejby Mosevej og Nordre Ringvej ville blive stillet forslag om at tillade opførelse af etageboliger op til 5 etager og maksimalt 20 meters højde. Det kan derfor lægges til grund, at Glostrup kommune hverken har fremsendt de tilstrækkelige eller nødvendige oplysninger med henblik på, at beboerne i Ejby har kunnet foretage en vurdering af kommuneplanens konsekvenser på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Formålet med høring af de berørte grundejere er at skabe en demokratisk rettighed for borgerne, en sikkerhed for, at eventuelle forbehold og indsigelser mod en påtænkt kommuneplan kommer til at indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, inden en kommuneplan vedtages. Glostrup kommunes mangelfulde orienterings- og høringsskrivelse må derfor anses for at være en generel og konkret væsentlig mangel, der må medføre, at høringsproceduren tilsidesættes som ugyldig. På denne baggrund bør Glostrup kommune fremsende en ny og korrekt orienterings- og høringsskrivelse med ny indsigelsesfrist, således at beboerne i Ejby kan foretage en vurdering af kommuneplanens konsekvenser på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 2. Etagebyggeri i zone EB 11 og EC 02: Af forslag til kommuneplanen fremgår det, at ”Ny bebyggelse skal opføres med min. 3 etager og max. 5 etager”. Ligeledes fremgår det, at den maksimale højde på nyt byggeri må være 20 meter. Efter vores opfattelse er området i Ejby kendetegnet ved at være et parcel- og rækkehuskvarter med landsby idyl, eksemplificeret ved området ved gadekæret, og grønne områder, bl.a. eksemplificeret ved Ejby mose. En ret til at opføre etagebyggeri på minimum 3 og maksimalt 5 etager – uden at tage hensyn til Ejbys særpræg – vil efter vores opfattelse medføre en markant ændret opfattelse af Ejbys helhedsindtryk og dermed bevirke en væsentlig forringelse af områdets karakter. Herudover vil etagebyggeri på minimum 3 og maksimalt 5 etager medføre risiko for indbliksgener hos de grundejere, der bor tættest på Ejby Mosevej. 3. Trafikale hensyn: Det er vores opfattelse, at opførelse af etagebyggeri på minimum 3 og maksimalt 5 etager i området mellem Ejby Mosevej og Nordre Ringvej vil medføre betydelige kapacitetsproblemer på Ejby Mosevej, krydset ved Brandsbjergvej samt krydset ved forlængelsen af Ejbydalsvej – uanset etableringen af letbanen. Af Kommuneplantillæg nr. 9 fra marts 2006 fremgår det, at i områderne benævnt EB 9 – EB 12 i kommuneplantillægget, mellem Ejby Mosevej og Nordre Ringvej, er der plads til ca. 160 boliger inden for området, dvs. inklusiv de nuværende boliger i Ejbysvinget. Af kommuneplantillægget fremgår det på baggrund af en analyse fra VIA-TRAFIK endvidere, at 160 boliger vil medføre en forøgelse af trafikken til et uacceptabelt niveau. Som følge heraf blev det samtidig foreslået, at der blev etableret en ny tilslutning til Nordre Ringvej i forlængelse af Ejbydalsvej, hvilket også blev gennemført i forbindelse med opførelsen af boligerne på Ejbysvinget. I forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 er der ikke der ikke foretaget en vurdering af, hvor mange boliger, der vil blive opført i området mellem Ejby Mosevej og Nordre Ringvej forbindelse med opførelse af etagebyggeri på minimum 3 og maksimalt 5 etager. Af forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 fremgår det af punktet Trafik­ og miljøkonsekvenser, at ”Ejby er godt betjent af de overordnede trafikveje Ndr. Ringvej, Jyllingevej og Frederikssundmotorvejen. Med nye arbejdspladser og boliger følger en stigning i trafikken både på de lokale veje og på indfaldsvejene, men den trafikale vækst forventes ikke at medføre kapacitetsproblemer på vejnettet. Letbanen, som får stop direkte ud for området, vil også kunne reducere biltrafikken.” Af forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 fremgår det således, at Glostrup kommune forventer, at den trafikale vækst ikke vil medføre kapacitetsproblemer. Det kan på denne baggrund lægges til grund, at Glostrup kommune ikke – i modsætning til arbejdet med kommuneplantillæg nr. 9 fra marts 2006 – har iværksat en decideret trafikanalyse med henblik på at undersøge, hvorledes trafikken i Ejby vil blive påvirket ved etagebyggeri på minimum 3 og maksimalt 5 etager. ooo000ooo På baggrund af ovenstående vil vi foreslå, at der i området mellem Ejby Mosevej og Nordre Ringvej kun gives tilladelse til eenfamiliehuse, klyngehuse eller rækkehuse på max. 1½ etage med en max. byggehøjde på 8.5 m. svarende til de nuværende rækkehuse på Ejbysvinget.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #46


Fornavn: Carl Erik
Efternavn: Torp
Adresse: Ejbydalsvej 239
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: cet@cetorp.dk
Kommentarer: Jeg vil på det kraftigste gøre indsigelse mod Kommunalbestyrelsens planer om at tillade opførelse af etagebyggeri i 5 etager op til 20 meters højde på arealet mellem Ring 3 og Ejby Mosevej. Det vil fuldstændig smadre Ejby som et attraktivt landsbymiljø, medføre trafikproblemer og give en befolkningstilvækst, som områdets faciliteter ikke kan bære - alt sammen konsekvenser, der er til stor gene for os, der bor her. Forslaget synes uigennemtænkt og virker mest af alt som en kommunal klaphattepolitik til ære for den kommende letbane.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #45


Fornavn: Lisbeth Franck
Efternavn: Haugaard
Adresse: Bjergbakkevej 294
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: m-op@get2net.dk
Kommentarer: EB11 etageboliger på 5 etager og 20 meters højde... Det vil ødelægge det hyggelige landsbymiljø som er skabt i Ejby. Nej tak til flere mastodontbyggerier uden respekt for det bestående. Den slags er der nok af i Glostrup kommune. Arkitekterne bør være meget kritiske netop i Ejby-området på den front. Området er uegnet til beboelse lige op til ringvejen. Hvis der skal opføres private boliger max 2 etager, så skal det passe ind i den øvrige bebyggelse og ikke styres af pengeinteresser - krav til bygherren om kvalitet, som tiltrækker og fastholder de pengestærke borgere, som der også er behov for i Glostrup kommune. Og nej tak til lejekaserner. Vi ønsker at bevare vores købmand i vores nærområde og har ikke behov for flere butikker.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #44


Fornavn: Michael & Hanne
Efternavn: Friis Olsen
Adresse: Ejbydalsvej 137
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Hanne.friis.olsen@gmail.com
Kommentarer: Kære lokalpolitikere! Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at genoverveje forslag EB11 og EC02 om opførelse af byggeri op til 20 meter i Ejby. Dette strider helt fundamentalt mod områdets unikke særpræg, hvor intet byggeri idag overstiger 1,5-2 etager, som er med til at bevare charmen og følelsen af en landsby i byen, og som netop er med til at gøre Ejby helt unik. Vi er på ingen måde modstandere af ideen om at byudvikle Ejby-området, men det bør gøres i respekt for det miljø, der idag præger området. Dernæst er der i kommuneplanen ikke lagt op til en tilpasning af hhv. daginstitution (netop ombygget!) og skole, som uden tvivl vil komme under pres såfremt forslagene vedtages. Vi kan ligeledes frygte, at byggeri i 5 etager vil medføre faldende ejendomspriser og en flugt af ressourcestærke familier fra området og Glostrup kommune. Og så undrer det os kraftigt, at man vælger at lægge så markante ændringsforslag ud til høring henover sommeren - uden at direkte informere borgerne i Ejby! Det er helt uacceptabelt!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #43


Fornavn: Henrik
Efternavn: Engel Eichen
Adresse: Ejbytoften 17
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: henrik.e@me.com
Kommentarer: Bevar Ejby!! At opføre bygninger i 5 etager jf. fornyet forslag EB 11 og EC 02 vil være den allerstørste Øjenbæ for lokalmiljøet i Ejby. Jeg må - sammen med helt sikkert de fleste beboere i Ejby - på det kraftigste tage afstand fra dette nye forslag. Etableringen af letbanen og en udvidelse af boligområdet i Ejby med flere skatteydere til Glostrup Kommune til følge er en forståelig og naturlig udvikling, men alt med måde ... Alt over halvanden plan (8,5 meter) på den vestlige side af plantebæltet mode Ejby Industripark vil være ødelæggende for landsbymiljøet. Please bevar vores lille perle, selvom den vokser sig større. Kør mod Herlev ad Ringvejen og se hvor slemt det kan blive inden krydset ved Industriparken... Det kan da umuligt være det udtryk man ønsker for Ejby. Så kære kommunalbestyrelse. Venligst hold jer til den oprindelige plan fra 2006. Bedste hilsener Henrik Engel Eichen Ejbytoften 17


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #42


Fornavn: Levi
Efternavn: Randrup
Adresse: Ejbydalsvej 257
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Randrup-ejby@mail.dk
Kommentarer: som daglig traffikant på Ejbydalsvej vil jeg frygte det øgede pres af traffikanter på Brandsbjergvej, Ejby Mosevej ved udkørsel til Nordre ringvej, især i myldretiderne, og de gener der følger med en øget befolkning af området. Hvis det nytter at protestere er mit svar :nej til planen.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #41


Fornavn: Hanna
Efternavn: Randrup
Adresse: Ejbydalsvej 257
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Randrup-ejby@mail.dk
Kommentarer: Jeg ønsker at opponere mod ændring af tidligere lokalplan for bebyggelsen i Ejby mod ringvejen. Det var aftalt ,at denne bebyggelse skulle være en lav bebyggelse, så det svarede til det miljø der var i det øvrige miljø i Ejby, 1- 2 etager, at der nu fremlægges en plan til 5 etager(20 m. høj), er at løbe "om hjørnerne" med os i Ejby. Vi får iøvrigt en letbane, der kører forbi, så det er ikke svært at forstille sig hvilken uro, det vil give i vort landsby miljø. De forslag til udvidelse af Ejbydalsvej til ringvejen, vil langt fra være nok. Er der overhovedet taget stilling til om de tilflyttene børn kan få plads i de ''børneinstitutinoer her er, eller om evt. udvidelse af disse og hvad det vil koste?


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #40


Fornavn: JJ Byg A/S
Efternavn: JJ Byg A/S
Adresse: Ejbysvinget 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,18,26,28,40,50,68
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: JN@JJBYG.AS
Kommentarer: Vi er principielt tilhængere af en udbygning af Ejby jvnf. rammenr. EB10, EC02 og EB11. Dette bør dog ske på en måde så der tages hensyn til områdets karakter og beboere. EB10 tilgodeser villakvarteret mod Ejby Mosevej. Vi vil gerne have at et tilsvarende hensyn vises beboerne på Ejbysvinget i forhold til de nærmere bestemmelser for EC02. Dette kan gøres ved at parkering til den nye bebyggelse placeres mod Ejbysdalsvej alternativt at bebyggelsen er maksimalt 2 etager i dette område. Det bør sikres at der etableres tilstrækkelig parkering inden for de 3 rammeområder idet parkeringsforholdene på Ejbysvinget ikke kan tåle "gæstebelastning" fra de nye bebyggelser.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #39


Fornavn: steen
Efternavn: christensen
Adresse: ejby mosevej 149
Postnummer: 2600
By: glostrup
E-mail: scejby@yahoo.dk
Kommentarer: Vedrørende plan EB 11 og EC02: Det er helt uacceptabelt at KB vil ændre den vedtagne lokalplan, fra en maksimal byggehøjde på 1½ - 2½ etage, til 5 etager svarende til ca. 20 meter, samt at der gives mulighed for opførelse af blandet bolig og erhverv. Det vil fuldstændig ødelægge miljøet i Ejby med den gamle landsby, mosen og det omliggende fredelige parcelhusområde. At høringer ikke er sendt ud direkte til de berørte i området omkring Ejby Mosevej er også højst besynderligt, da vi i samme periode har fået tilsendt hørings brev omkring et 5 etagers byggeri ved Metro, der trods alt ligger et stykke herfra. Venlig hilsen Annette Thromsholdt og Steen Christensen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #38


Fornavn: Birgit
Efternavn: Nielsen
Adresse: Ejby Mosevej 43
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: birgitschultznielsen@ofir.dk
Kommentarer: Med den nye lokalplan der tillader etageboliger i op til 20 meters højde ødelægger I fuldstændig grundlaget for at bevare Ejby som en idyllisk landsby i den store by. Det betyder at færre vil bo i Ejby og med tiden vil Ejby blive et sted der huserer ressourcesvag befolkning, fordi alle andre vil flygte herfra. Så kan vi jo lige så godt på i centrum af København. Der er en grund til at vi alle har valgt at bo i Ejby. Og det er jo netop den hygge der stadig er bevaret her. Det er måske det der er problemet for nogle i kommunen, at vi er for glade for vores bydel.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #37


Fornavn: Ebbe
Efternavn: Hedegaard
Adresse: Ejbydalsvej 234
Postnummer: DK 2600
By: Glostrup
E-mail: ebbe.hedegaard@gmail.com
Kommentarer: Byplan EB11 om bebyggelse i op til 20 meter. Jeg gør hermed indsigelse mod det høje byggeri som nævnt i byplanen, samtidig er det min opfattelse at den eksisterende købmand i Ejby vil blive ramt at et center ved det nye planlagte stationscenter som omtalt i EC 02.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #36


Fornavn: Birgit & Allan
Efternavn: Jensen
Adresse: Mosetoften 23
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: laban@jensen.mail.dk
Kommentarer: Vi er meget imod, at der skal bygges i 20 meters højde og i max. 5 etager i området mellem Ring 3 og Ejby Mosevej. Vi ønsker, at området som oprindeligt bliver udlagt som støjskærm mod Ring 3, eller at der kun bliver bygget som anført i Kommuneplantillæg N9 dateret 15. marts 2006 med max. 1,5 til 2,5 etager og intet lokalcenter. Det arkitektfirma, som har vundet denne opgave om at finde egnede steder til etagebyggeri i 20 meters højde, burde have set på området ved Rådhuset på begge sider af Hovedvejen. Der kunne man bygge i det grønne område i Rådhushaven og ved ved at jævne den gamle Præstegård med jorden samt de store smukke blodbøge, kunne der her bygges nogle smukke 5 etagers boligblokke, men at gøre dette ville være ligeså stor en synd som at bygge som foreslået i Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #35


Fornavn: Pia Jul
Efternavn: Pedersen
Adresse: Brandsbjergvej 23
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Piapip77@hotmail.com
Kommentarer: Jeg ønsker ikke at støtte jeres plan EB11 og EC02. Ejby er en dejlig lille forstad og oase som jeg mener I ødelægger med at bygge etageboliger på op til 5 etager. Bevar det naturskønne Ejby. Mvh Pia


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #34


Fornavn: Martin
Efternavn: Pontoppidan
Adresse: Brandsbjergvej 23
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Martin.pontoppidan@gmail.com
Kommentarer: Jeg støtter ikke forslaget til kommuneplanen EB11 og EC102 vedrørende opførelse af byggeri i 5 etagers højde. Et er at man i 2006 godkender at der kan bygges på grunden hvilket ikke harmonerer med ideen om et grønt afskærmningsbælte hvilket nærmest blevet mere aktuelt med årene pga. den øgede trafik. Noget andet er at man nu fremsender forslag til at bygge 5 etager, hvilket ikke vil passe ind i et område som Ejby som primært består af 1 plans huse.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #33


Fornavn: Birthe
Efternavn: Jørgensen
Adresse: Ejbysvinget 34
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Birthe.j@gmail.com
Kommentarer: Jeg syntes det er dejligt med udvikling og fremskridt i Ejby området. Her mangler alt, undtagen trafikstøj. Glæder til at byde nye naboer og butikker samt letbane velkommen.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #32


Fornavn: Marcus
Efternavn: Rigenstrup
Adresse: Ejby Mosevej
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: marcus_rigenstrup_1@hotmail.com
Kommentarer: Det er kommet mig for øre at der planlægges etagebyggeri i Ejby i forbindelse med den nye letbanestation. I det lys vil jeg blot gøre opmærksom på at vi er mange indbyggere i Ejby der værner om vores landsbysamfund med parcelhuse og en beskeden købmand. Vi er vrede over udsigten til et potentielt shoppingcenter eller erhvervsbygning der reelt smadrer alt hvad vi elsker ved at bo i en lille landsby som Ejby. Håber i vil tage det op til genovervejelse. På forhånd tak.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #31


Fornavn: Jan
Efternavn: Petersen
Adresse: Ejbysvinget 70
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: helleogjanb@gmail.com
Kommentarer: Nej tak til den nye, endnu ikke vedtagne lokalplan. Jeg håber på at jeg med denne indsigelse kan være med til der justeres på forslaget. Det er uhørt at KB vil ændre den vedtagne lokalplan så markant, og ændre på den maksimale byggehøjde på 1½ - 2½ etage, gældende for området. En bygning på 20 meter, 5-6 etager vil ikke stå som et vartegn for Ejby, snarere som en skamplet på Glostrup kommune.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #30


Fornavn: Jesper
Efternavn: Knak
Adresse: Ejbysvinget 30
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jknak@hotmail.com
Kommentarer: Vedr plan Plan EB 11 og EC02 Vi protesterer på det kraftigste imod planen om at opføre byggeri med en højde på op til 20 m i et område hvor der i forvejen ikke er bebygelse over 2 etager. Det passer ikke ind i området og det strider mod tidligere vedtagelse om bebyggelseshøjden i området.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #29


Fornavn: Aase
Efternavn: Rasmussen
Adresse: Brandsbjergvej 69
Postnummer: 2600 Ejby
By: Glostrup
E-mail: aabera@post5.tele.dk
Kommentarer: Med hensyn til kommende kommuneplan er jeg decideret imod at opføre etageboliger på op til 5 etager. Lad os dog beholde Ejby i de hidtidige rammer som parcelhusbebyggelse, dog gerne med erhverv, såfremt vi afholder os fra bebyggelse op til 5 etager. Lad os bevare gode gamle Ejby!!!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #28


Fornavn: Rasmus
Efternavn: Holm
Adresse: Ejbysvinget 62
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: rasmus.holm@live.com
Kommentarer: Vi har købt hus i Ejby (Plan EB11 og EC02) ud fra de gamle lokalplaner hvor der kun er mulighed for at udvide med 1.5 plan byggeri, så de grønne områders dominans bevares. At tillade fem etagers byggeri vil være destruktivt for område, så jeg mener at de nye tiltag bør droppes. Hvis dette er en demokratisk afstemning om den nye lokalplan, så stemmer min kone og jeg NEJ! Vi har selvfølgelig også en forventning om at kommunen dækker tab hvis ejendomsværdien falder i området pga. af de nye tiltag. Mvh Rasmus & Dina


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #27


Fornavn: Hanne
Efternavn: Mølgaard Nielsen
Adresse: Ejbygård 17
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: hmn@nypost.dk
Kommentarer: Aom borger i kommunen i Ejby må jeg på det kraftigste protestere mod at der er lagt planer for at bygge op til 20 meters højde i Ejby iflg. kommunalplanen. Jeg er meget utilfreds med at disse planer ikke har været sendt til høring blandt borgerne i området. Det er virkeligt uanstændigt ikke at inddrage os der bor i området inden så vidtrækkende planer nærmest hemmeligt er ved at blive vedtaget.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #26


Fornavn: Jan & Lene
Efternavn: Freij
Adresse: Ejby Torvevej 10b
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: familienfreij@hotmail.com
Kommentarer: Som mange andre vil vi gerne give vores mening til kende. At bygge en 5 etagers ejendom i Ejby, vil give hele området et negativt billede, og være med til at gøre Ejby til et centermiljø, istedet for at bevare Ejby til det som tiltrækker nye borgere som ønsker et landligt, roligt og naturbaseret åndehul, tæt på Glostrup by. Vi vil derfor ikke støtte op om dette kommuneforslag. vh Jan & Lene Freij


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #25


Fornavn: Niels
Efternavn: Aaboe-Jacobsen
Adresse: Ejbygård 17
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Niels@aaboe-jacobsen.dk
Kommentarer: Protest imod ændring af den oprindelige lokalplan. Det tåbeligste jeg endnu har set, at Ejby, landsbyen, skal gøres til købstad. Der burde rulle hoveder af dem som fremkommer med planer om højhuse og indkøbscentre i Ejbyxswnx


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #24


Fornavn: Frank og Lise
Efternavn: Strauss
Adresse: Ejby udlodsvej 12
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: frst@mail.dk
Kommentarer: Vi synes at kommuneplan 2013-2025,EB11, ang. det indsniget ændrings forslag om at der kan laves opførsel af etageboligerpå op til 5 etager og 20 meters højde på området mellem ejby mosevej og Ring 3, bør rulles tilbage til den oprindelige plan om lavere bebygelse, da det passer meget bedre ind i ejby´s by miljø med lav bebyggelse . alt andet vil være skruppelløs byplanlægning fra Glostrups Kommunalbestyrelse side. Vi håber virkelig at i på at i lytter til os beboer i Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #23


Fornavn: Eva og Hans
Efternavn: Adamsen
Adresse: Brandsbjergvej 43
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: fotoa@get2net.dk
Kommentarer: Vi er stærkt imod kommuneplan 2013-2025 vedr. opførelse af etageboliger på op til 5 etager og 20 meters højde. Det vil overhovedet ikke passe ind i vores lille samfund i Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #22


Fornavn: Dorthe
Efternavn: Jakobsen
Adresse: Ejbykærsvej 4
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: dolar@jakobsen.mail.dk
Kommentarer: Plan EB 11 og EC02: Jeg synes ikke det passer med 3-5 etagers huse i Ejbymiljøet med den gamle landsby og parcelhuse.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #21


Fornavn: Morten
Efternavn: Risum
Adresse: Ejbysvinget 58
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: morten_r_n@hotmail.com
Kommentarer: Jeg synes at den foreslåede lokalplan fuldstændig vil ødelægge den stemning og landsbyfølelse der er i Ejby. Jeg er derfor imod forslaget.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #20


Fornavn: Ingelise og Ole
Efternavn: Riis
Adresse: Ejbymosevej 129
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Ingelise48@hotmail.com
Kommentarer: Vi er meget imod kommuneplanen om etagebyggeri op 5 etager+indkøbscenter. Det passer ikke ind i Ejby som er "Landsbyområde", da vi mener er et parcelhuskvarter. Der vil komme meget mere trafik, mere end vi har nu og det er meget, så skån os for det byggeri. Hilsen Ingelise Riis


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #19


Fornavn: Anders og Tina
Efternavn: Thomsen
Adresse: Brandsbjergvej 65
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Famithomsen@gmail.com
Kommentarer: Vi er meget imod komuneplanen om stort og højt byggeri samt indkøbscenter i Ejby, da vi mener det er til stor gene for beboerne i området .Vi mener det vil skæmme området og vil være til fare for både huspriser,vores lokale skole og købmand.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #18


Fornavn: Jesper
Efternavn: Pedersen
Adresse: Ejbydalsvej 204
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: cooperSdk@gmail.com
Kommentarer: Jeg mener ikke at det passer sig med byggerier der er højre end de eksisterende i Ejby. Ejby består af lave bygninger, og et byggeri op til 20 meter vil være skæmmende, og upassende for Ejby. Og vil ændre helheden i Ejby, Jeg indstiller på det stærkeste at lokalplanen forkastes og laves om.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #17


Fornavn: Svend Aage
Efternavn: Lorentzen
Adresse: Ejbydalsvej 191
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: lorentzen74@gmail.com
Kommentarer: Jeg finder planerne om opførelse af et etagebyggeri + indkøbscenter op til 20 meters højde på området mellem Ring 3 og Ejby Mosevej for helt uacceptabelt. Ejby er et "landsbyområde" og den slags byggerier hører ikke hjemme her. Da vi flyttede til var den netop "landsbyområdet" med det nær fællesskab, der gjorde udslaget. Dette bliver med et ødelagt, og fremtidige mulige tilflyttere vil kigge andre steder end Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #16


Fornavn: Annette
Efternavn: Christensen
Adresse: Brandsbjergvej 41
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: achrist@post.cybercity.dk
Kommentarer: Jeg protestere mod kommuneplan 2013-2025 EB10 og EB11 opførelse af etageboliger på op til 5 etager og 20 meters højde. Ligeledes protestere jeg mod EC02 opførelse af blandet bolig og erhverv på op til 5 etager og 20 meters højde på området mellem Ejby Mosevej og Ring 3.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #15


Fornavn: Kristina
Efternavn: Jønsson
Adresse: Ejby mosevej 127
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Kjonsson80@hotmail.com
Kommentarer: Jeg finder planerne om opførelse af et etagebyggeri + indkøbscenter op til 20 meters højde på området mellem Ring 3 og Ejby Mosevej for helt uacceptabelt. Ejby er et "landsbyområde" og den slags byggerier hører ikke hjemme her. Da vi flyttede til var den netop "landsbyområdet" med det nær fællesskab, der gjorde udslaget. Dette bliver med et ødelagt, og fremtidige mulige tilflyttere vil kigge andre steder end Ejby.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #14


Fornavn: Christian Tvile
Efternavn: Larsen
Adresse: Ejby mosevej 127
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: Tvile@hotmail.dk
Kommentarer: Ang kommuneplan EB11 samt EC02. Det kan på ingen måde være rigtigt at der skal bygges i op til 20 meters højde, et sted hvor det vil være til gene for en masse hustande. Disse husstande vil omgående tabe i værdi, og det er selvom den kommende letbane gør det attraktivt at bo i nærheden. Et skrækscenario er i Gladsaxe hvor er der bygget på den gamle House of Prince grund. De huse som ligger i nærheden oplever fald i husværdi på op til 800.000kr, og jeg behøver vel ikke at fortælle jer at letbanen også er der? Jeg ser ingen problemer med 1 1/2 plan rækkehuse som nede i Ejby Svinget. Dette vil gøre område endnu mere interssant for tilflyttere, store høje bygninger med kontor og erhverv vil gøre det modsatte. Og findes der ikke nok kontor og erhverv i Glostrup som står tomt? Ydermere er der også planlagt en udbygning området omkring Metro, så igen hvorfor lave mere erhverv? Jeg har haft utrolig svært ved at finde denne hjemmeside, der findes ikke et link på Glostrup.dk, så hvordan er loven omkring offentliggørelse af høringer omkring byplanlægning? Er denne overholdt? Christian Tvile Larsen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #13


Fornavn: Per og Jonna
Efternavn: Lund
Adresse: Brandsbjergvej
Postnummer: 61
By: 2600
E-mail: ejby61@yahoo.dk
Kommentarer: Vi vil på det kraftigste protestere mod kommuneplan 2013-2025,EB 11, opførelse af etageboliger samt opførelse af blandet bolig og erhverv i Ejby, da vi mener at området er et parcelhuskvarter og indkøbsmuligheder er så tæt på. Desuden vil det afstedkomme mere trafik i området. Med venlig hilsen Per og Jonna Lund


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #12


Fornavn: Henrik
Efternavn: Berg
Adresse: Brandsbjergvej 67
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: hbtrotting@gmail.com
Kommentarer: Jeg finder planerne om opførelse af et etagebyggeri + indkøbscenter op til 20 meters højde på området mellem Ring 3 og Ejby Mosevej for helt uacceptabelt. Ejby er et "landsbyområde" og den slags byggerier hører ikke hjemme her.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #11


Fornavn: Jan
Efternavn: Klavsen
Adresse: Ejbydalsvej 147
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: janklavsen@gmail.com
Kommentarer: Al kommende bebyggelse mellem Nordre Ringvej og Ejbymosevej med højde over 8,5 m, som er nuværende max. højde for hele Ejby, finder jeg totalt uacceptabelt. Det vil ødelægge vores dejlige landlige miljø. Mvh. Jan Klavsen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #10


Fornavn: Per Boen
Efternavn: Hansen
Adresse: Ejby Udlodsvej 4
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: perboenhansen@mail.dk
Kommentarer: Vedr. Kommuneplan 2013-2025: Jeg vil hermed protestere (højlydt) imod de ny beslutninger hhv. EB11 og EC02 om opførelse af etageboliger/blandet bolig og erhverv på op til 5 etager og 20 meters højde. Det må da også være i vild modsætning til den oprindelige "Fingerplan"!


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #9


Fornavn: Jens Henning
Efternavn: Jensen
Adresse: Ejbygård 21
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: jeka@post.tdcadsl.dk
Kommentarer: Jeg er meget utilfreds med de nævnte højder på boligerne i EB11 og EC02, som er helt ude af trit med områdets karakter - som villa område og lav industribebebyggelse. Det er vigtig for mig, at kommunen gentænker netop denne del af de to lokalplaner. Mvh Jens Henning Jensen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #8


Fornavn: Thomas
Efternavn: Eddelien
Adresse: Ejbysvinget 12
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: thomaseddelien@hotmail.com
Kommentarer: Jeg protesterer hermed mod hhv. EB11 og EC02 som jeg finder vil værefuldstændigt ude af kontekst med det eksisterende miljø i Ejby, og i øvrigt være til gene for en stor del af naboerne til disse arealer. Så er jeg i øvrigt fuldstændigt uforstående over hvorfor en så markant ændring ikke "markedsføres" tydeligere af kommunen; og at der i stedet gennemføres en yderst diskret høring hen over sommerferien?


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #7


Fornavn: Finn
Efternavn: Risum
Adresse: Ejbytoften 7
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: ejbyarkitektkontor@gmail.com
Kommentarer: Jeg er medunderskriver i en samlet protest fra boligejere i Ejby. Ejby har stadig karakter af landsby/parcelhuskvarter med grønt bælte mod Ringvej. Senest er opført rækkehuse på Ejbysvinget i 1,5 etage som falder naturligt ind i området. Denne bygningshøjde/bygningsstil bør fastholdes så Ejbys særlige karakter (nærmiljø) fastholdes.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #6


Fornavn: Birgitte
Efternavn: Krøjmand Humle
Adresse: Ejby Mosevej 159
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: birgittekrojmand@hotmail.com
Kommentarer: Jeg protesterer imod opførelse af 5 etages boligblokke på området imellem Ringvejen og Ejby Mosevej. Det er meget underligt, at der pludselig nu er planlagt opførelse af hele 5 etagers boliger, når man tidligere har besluttet at der skulle være maks. 2,5 etages boliger ud mod Ringevejen og maks. 1,5 etages boliger ud mod Ejby Mosevej. Hvorfor er dette nu pludselig ændret og hvorfor bliver berørte parceller ikke informeret som vi blev pr brev vedr opførsel af bygning på den anden side af Ringvejen (ved industriområdet). Etablering af så store bygninger i dette område vil være imod områdets generelle karakter som "idylisk parcelhuskvarter", som bla. er årsagen til at vi har valgt at bo netop her. Konsekvensen vil dels være området ikke er attraktivt at bo i som parcelhusejer, og dermed at huspriserne falder drastisk. Glostrup Kommune vil altså på sigt miste gode skatteborgere da det vil være mindre attaktivt at flytte til Ejby. Altså helt uacceptabelt forslag.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #5


Fornavn: Anders Krøjmand
Efternavn: Humle
Adresse: Ejby Mosevej 159
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: humle@humles.dk
Kommentarer: Jeg protesterer imod opførelse af 5 etages boligblokke på området imellem Ringvejen og Ejby Mosevej. Det er meget underligt, at der pludselig nu er planlagt opførelse af hele 5 etagers boliger, når man tidligere har besluttet at der skulle være maks. 2,5 etages boliger ud mod Ringevejen og maks. 1,5 etages boliger ud mod Ejby Mosevej. Hvorfor er dette nu pludselig ændret?? Etablering af så store bygninger i dette område vil være imod områdets generelle karakter som "idylisk parcelhuskvarter", som bla. er årsagen til at vi har valgt at bo netop her. Desuden vil en så høj etagebolig betyde at man vil kunne kigge direkte ned i vores haver. det er selvsagt ikke særligt attaktivt. Konsekvensen vil dels være området ikke er attraktivt at bo i som parcelhusejer, og dermed at huspriserne falder drastisk. Altså helt uacceptabelt forslag.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #4


Fornavn: Erik
Efternavn: Ligaard
Adresse: Brandsbjergvej 131
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: erikligaard@mail.dk
Kommentarer: Jeg protesterer mod kommunens planer om opførelse af etageejendomme mellem Ejby Mosevej og Ringvejen


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #3


Fornavn: Kenneth Myrthue
Efternavn: Sørensen
Adresse: Ejby Mosevej 155
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: kmregnskab@mail.dk
Kommentarer: Forstår ikke ændringerne i EB11. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan EL23 blev fastlagt, at bygningshøjden for bygninger omfattet af EB11 ikke kan overstige 2½ etage. Nu er dette pludselig ændret til 5 etager. Hvordan er dette muligt? Denne ændring vil påføre det nærliggende villaområde store gener.


Din mening om forslag til Kommuneplan 2013: #2


Fornavn: Erik
Efternavn: Lauenborg
Adresse: Jernbanevej 6
Postnummer: 2600
By: Glostrup
E-mail: el@glostrupmidtby.dk
Kommentarer: I forslaget til Kommuneplan 2013-2025, lyder forslaget: Retningslinier, i de stationsnære arealer skal antallet af boliger forøges gennem ændret arealanvendelse. Forslag: mit forslag er helt konkret, Jernbanevej 6, matr. nr 9 be, anvendelsen ændres til også at omfatte mulighed for boliger. Stueetagen som er udført som høj stueetage, kan indeholde 4 mindre boliger eller 2 store boliger. Jernbanevej 2 matr nr 9 bn har denne bestemmelse. Vi taler her om stationsnære boliger som Kommuneplanen ønsker at fremme, og det kræver blot en mindre ændring af Lokalplan GL 27 Det er i dette tilfælde Lokalplanen der er i modstrid med Kommuneplanen, og ikke omvendt.


Din mening!: #1


Fornavn: Mikkel
Efternavn: Kappel
Adresse: Visionsvej 53
Postnummer: 9000
By: Aalborg
E-mail: mkap@cowi.dk
Kommentarer: test af dialog