Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Det regionale perspektiv Rækkefølgebestemmelser Stationsnærhed Omdannelse og fortætning Trafik- og miljøkonsekvenser Bymidten Glostrup Sydvest Ejby Erhvervsområde Tavleholm Nord Boligudbygning Detailhandel Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Tavleholm Nord

Tavleholm Nord er en del af Hvissinge Erhvervsområde. Området er udlagt til industri, men forventes på længere sigt intensiveret med kontorformål. Tavleholm Nord vil komme til at ligge i det stationsnære kerneområde ved en kommende ny S-togsstation, Priorparken Station.

Området ligger tæt på de overordnede trafikveje Motorring 3 og Hovedvejen. Ved en intensivering af området forventes det, at der kan opstå kapacitetsproblemer i krydset ved Tavleholmsvej/Hovedvejen. Krydset ved Tavleholmsvej/Hovedvejen er ligeledes mod syd hovedadgangsvejen til et større byomdannelsesområde Vibeholm/Priorparken i Brøndby Kommune. Der skal derfor foretages en helhedsvurdering af krydset med henblik på kapacitetsudvidelse.

Der planlægges ikke for boliger i området. Mod nord kan der forventes foretaget en zonering i forhold til det mere tunge industriområde for at undgå støjgener for kommende kontorvirksomheder.

Planerne for udbygningen af Tavleholm Nord har ikke ændret sig siden sidste kommuneplan.