Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Det regionale perspektiv Rækkefølgebestemmelser Stationsnærhed Omdannelse og fortætning Bymidten Ejby Erhvervsområde Glostrup Hospital Glostrup Sydvest Kirkebjerg Tavleholm Nord Trafik- og miljøkonsekvenser Boligudbygning Detailhandel Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Glostrup Hospital

I 2007 blev en ny hospitalsplan vedtaget af Region Hovedstaden. Planen indebærer, at Glostrup Hospital skal udvide med nye sengeafsnit og i alt ca. 50.000 nye kvadratmeter. I udvidelsen indgår bl.a. et neurorehabiliteringscenter, et hovedpinecenter og et parkeringshus. Hospitalets nuværende bygninger udgør i dag ca. 100.000 m², hvorfor der er tale om en væsentlig forøgelse af bygningsmassen.

Glostrup Hospital ønsker endvidere at ændre adgangsforholdene på baggrund af en ny masterplan for hospitalsområdet. Med masterplanen flyttes indkørslen fra Ndr. Ringvej mod syd, i umiddelbar forbindelse med hovedindgangen, som den var placeret ved opførelsen af hospitalet. Derudover forventes der etableret en supplerende vejadgang, der skal medvirke til at aflaste trafikken i krydset Ndr. Ringvej og Kindebjergvej i spidsbelastningsperioderne.